Miljøkrav til ny samfunnsplan og strategiplaner for Molde kommune

I uttalelsen fra Naturvernforbundet i Molde blir det konkludert med 24 miljøkrav. Dette for å få kommunen inn på et bærekraftig spor i planperioden fram til 2031.

Naturvernforbundet i Molde sin oppsummering og forslag til satsingsområder og tiltak for å nå FNs bærekraftmål:

·         En plan med en handlingsdel for klima, energi og naturmangfold.

 

·         En plan med en handlingsdel for gang, – sykkel, – og snarveger.

 

·         En plan med en handlingsdel for utvikling og styrking av kollektivtrafikken.

 

·         Bedre digital informasjon om naturverdier og miljø i kommunen.

 

·         Økt bruk av naturmangfoldloven i den kommunale saksbehandlingen.

 

·         Behov for økt natur – og miljøfaglige kompetanse og kapasitet.

 

·         Bedre vern av strandområder og andre viktige naturområder.

 

·         Økt fokus på verdien som naturskogen har for både klimaet og artsmangfoldet.

 

·         FN har bestemt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer. Kommunen må sette i gang med prosjekt. Disse kan blant annet knyttes til mål om arealnøytralitet.

 

·         Restaurering av vassdrag må også prioriteres. Vilkårsrevisjon av regulerte vassdrag som Gryttenanlegget og Istadvassdraget, er to viktige prosjekt.

 

·         En strategi for å få slutt på ulovlige massedeponi og spredning av fremmede arter.

 

·         En strategi for å få slutt på ulovlig søppelbrenning.

 

·         En gjennomgang av muligheten for rensing og gjenbruk av strøsand.

 

·         Evaluering av kommunestyret sitt vedtak i 2018 om å forhindre/redusere forsøpling.

 

·         Mindre bruk av plastprodukter, økt gjenvinning av plast og mindre plastforurensning.

 

·         Forurensningen ved kunstgrasbanene må registreres og opprydding må komme i gang.

 

·         Sett i gang et prosjekt for opprydding av landbruksplast.

 

·         En strategi for bedre jordvern og mindre matsvinn.

 

·         Økt fokus på miljøkrav ved kommunale produksjonstilskudd til landbruket.

 

·         Fiskeoppdretten må skje i lukka merder for å få kontroll med forurensning og rømming.

 

·         Kommunen må komme i gang med sekundærrensing av kloakk.

 

·         Mindre bruk av dispensasjoner i arealpolitikken. Dispensasjoner er en fare for både natur og medvirkningsdemokratiet.

 

·         En gjennomgang av muligheten for økt bruk av miljøkrav ved offentlige innkjøp.

 

·         Kommunedirektøren må rapportere om framdrift og status for vedtatte prosjekter og planer.