Naturvernforbundet ber Franzefoss Gjenvinning om miljøinformasjon

Etter miljøinformasjonsloven har bedrifter i Norge plikt til å levere ut aktuell miljøinformasjon om egen virksomhet. Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy etterlyser nå informasjon i forbindelse med en planlagt anleggsetablering på Husøy i Kristiansund.

I forbindelse med den pågående anleggsetableringen til Frantzefoss på Husøy i Kristiansund kommune ber Naturvernforbundet om å få utlevert følgende miljøinformasjon:

1. Naturvernforbundet ber om en fullstendig opplisting av alle konsesjoner, oppstarts tillatelser og andre tillatelser som Frantzefoss mener de må ha for denne etableringen.

2. Videre ber Naturvernforbundet om en fullstendig opplisting om hvike av de overfornevnte Frantzefoss alt har, og hvem som har gitt disse konsesjonene og tillatelsene, helst med referanse til saksbehandler. Tilsvarende med det som eventuelt er under arbeid.

Forespørselen gjøres med hjemmel i lov 2003-05-09-31, Miljøinformasjonsloven. Lov om rett til miljøinformasjon trådte i kraft i 2004 og regulerer allmennhetens rettigheter til opplysninger av betydning for miljøet. Lovteksten er tilgjengelig via www.lovdata.no.