Naturvernforbundet ber Riksantikvaren om uttalelse til utbygging på Nerås i Vestnes kommune

Naturvernforbundet i Vestnes har kontakta Riksantikvaren for å få redda eit viktig gravrøysområde. Gravrøysområdet står i fare for å bli ødelagt av mulig slitasje fra brukerne på en planlagt campingplass, samt at gravrøysområdet sannsynligvis blir visuelt forstyrret av planlagte utleiehytter («naust») i fjæra.

Naturvernforbundet i Vestnes viser til planlagt privat reguleringsplan Nerås. Saken er nå til behandling i Vestnes kommune. Tiltakshaver har søkt om å få lov til å etablere campingplass og sjøhus på en eiendom som ligger i et sammenhengende gravrøysområde. I følge Møre og Romsdal fylke er det registrert et sammenhengende gravrøysområde på begge sider av tiltaksområdet. Hele dette gravrøysområdet med 13 registrerte gravrøyser befinner seg innenfor 100-metersbeltet mot sjøen. Fylket har i høst godtatt at det kan etableres campingplass samt fritidsbustader / utleigebygg innenfor 100-metersbeltet mot sjøen. Det at det finnes er viktig gravrøysområde i strandsonen er merkelig nok årsaken til at Møre og Romsdal fylke aksepterer bygging i denne delen av strandsonen.

Naturvernforbundet reagerer på at Møre og Romsdal fylke mener at det skal bli lettere å bygge i dette området fordi at det befinner seg et gravfelt i området. Fylket skriver at det er bedre at det bygges fritidsbustader / utleigebygg i fjæra, enn at det settes opp bygg på jordet mellom gravrøysene. Hele gravrøysområde dekkes av 100-metersbeltet mot sjøen, også jordet mellom gravrøysene. Siden hele gravrøysområdet ligger i 100-metersbeltet så er det jo egentlig uansett ikke lov til å bygge i gravrøysområdet eller mellom gravrøysene. At Fylket argumenterer med at det er bedre at det bygges naust i strandsonen, enn at det settes opp bygg midt i gravrøysområdet må derfor bygge på uvitenhet om de faktiske avstander i området.

Møre og Romsdal fylke har tidligere subsidiert oppbyggingen av en veg og parkeringsplass for å sikre allmennheten tilgang ned til dette gravrøysområdet. Om en slik campingplass blir etablert så er Naturvernforbundet bekymret for at dette gravrøysområdet med tilhørende strandsone kan virke til å være et privat område for campingplassen, og at vegen som er finansiert ved hjelp av offentlige penger ikke lenger vil være allmenn tilgjengelig. Vi er også bekymret for at en etablering av en campingplass i dette området kan føre til slitasje på de automatisk fredede kulturminnene i området. Vegen og parkeringsplassen er forøvrig bygd på og for nære gravrøysene (bekreftes av vedlegg nr 6). Gravrøysene er ganske synlige, og det burde derfor vært mulig å unngå å lage en vegskjæring gjennom en av dem, og det burde også vært mulig å anlegge vegen og parkeringsplassen på god avstand av de andre gravhaugene.

Naturvernforbundet i Vestnes ber om at Riksantikvaren engasjerer seg i denne saken, og at Riksantikvaren kommer med en uttalelse til Vestnes kommune og Møre og Romsdal fylke. På oss virker det som om Fylket har misforstått sin rolle i denne saken. At det befinner seg automatisk fredede kulturminner i et område bør etter vår mening ikke benyttes som et argument for at det skal tillates å bygge ”sjøhus” i området. Naturvernforbundet i Vestnes mener at en campingplass og enda flere såkalte ”naust” i dette området kan slite ned og visuelt ødelegge dette viktige gravrøysområdet. Vi håper at Riksantikvaren kan få stoppet dette tiltaket.

Kontaktperson for denne saka er lokallagsleiar Bernt Gjelsten, telefon 97 18 60 58.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Brevet fra Naturvernforbundet i Vestnes til Riksantikvaren 25. november 2009

Vedlegg 1: Behandling av tilsvarende sak i Vestnes kommune

Vedlegg 2: Bygging av naust

Vedlegg 3: Forslag til reguleringsplan

Vedlegg 4: Innspill til kommuneplanen

Vedlegg 5: Trekking av motsegn – Møre og Romsdal fylke

Vedlegg 6: Skjøtselsplan

Vedlegg 7: Midlar til skjøtselsplan

Vedlegg 8: Avstandar i området