Naturvernforbundet ber Statens vegvesen fjerne svartlisteartar

Naturvernforbundet har registrert at svartlistearten svenskasal veks langs den gamle vegtraséen ved Krifast.

Naturvernforbundet ber Statens vegvesen sette i verk tiltak for å fjerne denne svartlistearten før han spreier seg.