Naturvernforbundet er negative til utvidelse av avfallsvirksomheten på Husøya i Kristiansund

Franzefoss Gjenvinning AS har søkt om tillatelse til å behandle mer avfall. Med bakgrunn i den informasjonen som Naturvernforbundet har fått, kan vi ikke se at verken dagens utslipp eller økte utslipp både på kort og lang sikt kan tillates så nær et naturreservat som Franzefoss Gjenvinning AS har valgt å plassere sin virksomhet.

Naturvernforbundet har i sin uttalelse til Miljødirektoratet påpekt sin bekymring for konsekvensene av utviklingen i Husøya industriområde har på naturreservatet Fugløya. De to siste hekkesesongene ser ut til å være fullstendig mislykket, og Naturvernforbundet mottar flere bekymringsmeldinger som tar opp konsekvensen anlegget har på naturreservatet.

Naturvernforbundet er også kritiske til den teknologien Franzefoss Gjenvinning AS benytter, og mener denne i for liten grad tar hensyn til miljø, både når det gjelder energiforbruk, utslipp til vann og luft, lukt og støvulemper.