Naturvernforbundet etterlyser miljøhensyn i reguleringsplanen for Ålesunds sjøside

Ålesund kommune skal vedta reguleringsplan for sjøsiden. Naturvernforbundet har tre kritiske merknader til planen; planen legger til rette for en økning i biltrafikken og for lite til rette for sykkel og kollektivtrafikk. Naturvernforbundet mener rundkjøringer ikke har noe i byen å gjøre.

Naturvernforbundet kritiserer for det første reguleringsplanen for sjøsida i Ålesund for å legge til rette for en kraftig økning i klimagassutslippene. Sjøsideplanen legger opp til utbygging av firfeltsveger som ”kan” benyttes til kollektivtrafikk, samt store rundkjøringer. Samlet vil dette øke kapasiteten i vegnettet, det vil altså bli mulig for enda flere å kjøre enda raskere inn til og gjennom Ålesund sentrum. Et argument som blir brukt for å bygge ut vegkapasitet på denne måten er at forurensningen i bytrafikken øker med køkjøring og at forurensningen blir redusert med bedre veger. Dette er en misforståelse; mer kø fører til at flere trafikanter velger andre og mer miljøvennlige reisemåter, eller reiser på andre tider, mens vegutbygging bare flytter forurensningsproblemene til andre bomiljø i byen.

Naturvernforbundet mener et eget kollektivfelt østfra inn til Ålesund sentrum er en god idé, men da må det tredje og fjerde feltet som bygges ut være kollektivfelt, kollektivprioritering er ikke et tema ”en gang i framtiden” slik rådmannen antyder. Det er i dag framkommeligheten til kollektivtransporten hemmes av privatbiler. Derimot mener Naturvernforbundet rundkjøringer er helt uegna som virkemiddel i byplanlegging. Rundkjøringer gir ekstra gangavstander for fotgjengere, oppleves utrygge for syklister og prioriterer de sterkeste trafikkstrømmene. Dette kan bidra til å blokkere kryssende kollektivtrafikk, og med rundkjøring har man ingen muligheter til å gi kollektivtrafikken prioritet. Naturvernforbundet vil ha rundkjøringene ut av planen og erstattet med lyskryss som prioriterer både kollektivtransport og fotgjengere før annen trafikk.

Naturvernforbundet stiller også spørsmål ved om kollektivtrafikken også i denne saken blir nedprioritert? Naturvernforbundet mener kollektivtrafikken kan sies å ha blitt ”lurt” i forbindelse med utbyggingen av ny terminal på Moa og utvidelse av kjøpesenteret. Selv om den nye kollektivterminalen er bedre enn det som var der fra før, er det fortsatt for dårlige fasiliteter og overgangsmuligheter, fortsatt for dårlig informasjon til reisende, konflikter mellom busser og fotgjengere og for lang kjøretid til og fra terminal. Erfaringene fra Moa burde tilsi at planleggingen av rutebilstasjonen i Ålesund sentrum fikk større fokus. Naturvernforbundet er imidlertid usikre på om den skisserte løsningen oppfyller kravene til en moderne bussterminal når det gjelder tilgjengelighet for funksjonshemmede, overgang til andre transportmidler og prioritering av framføringshastighet for bussen.

I saksdokumentene fra administrasjonen heter det at planen legger til rette for ”Gode og fremtidsrettede løsninger for sykkeltrasé”. Naturvernforbundet har vanskelig for å finne den gode og gjennomgående traseen for transportsyklister i denne planen. Det er etter det vi kan se lagt inn noen meter sykkelveg med tunge krysninger av hovedveger. Tilknytningen er til fortau med tilhørende konflikter med fotgjengere, eventuelt ut i vegen med tilhørende konflikter med bilene. Rundkjøringene gjør dessuten forholden dårligere for syklister.

Kontaktperson for denne saka er styremedlem i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn, Yngve Birkeland, telefon 97 40 27 87. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les uttalelsen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn til bystyret i Ålesund