Naturvernforbundet får innsyn i saksbehandlinga rundt Ura Pilanlegg

Naturvernforbundet krevde 11. juli 2011 innsyn i Innovasjon Norge sin saksbehandling knyttet til Ura Pilanlegg. Slikt innsyn ble gitt 13. juli 2011.

From: Jan Sverre Sivertsen
Sent: 13. juli 2011 10:26
Subject: RE: Naturvernforbundet i Vestnes krever med dette innsyn i begrunnelse

Naturvernforbundet i VestnesBEGJÆRING OM INNSYN

Vi viser til Deres e-post av 11.07.2011 vedrørende “innsyn i begrunnelse” knyttet til støtte gitt av Innovasjon Norge til Ura Pilanlegg AS. Innovasjon Norge oppfatter henvendelsen dit hen at det ønskes innsyn i dokumenter som nærmere begrunner det senere positive vedtaket om støtte til Ura Pilanlegg AS.

Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at forvaltningsloven ikke gjelder for Innovasjon Norge, heller ikke når selskapet treffer enkeltvedtak på vegne av det offentlige. Det vises i den anledning til Lov om Innovasjon Norge (IN-loven) § 6 første ledd.

Offentleglova gjelder derimot for Innovasjon Norge. I offentlegforskrifta § 1 er det imidlertid gjort store unntak fra offentleglovas virkeområde for Innovasjon Norge. Offentlegforskrifta § 1 tredje ledd bokstav g inneholder unntak for følgende dokumenter:

          ”dokument i sak om søknad om finansiering hos Innovasjon Noreg, med unntak for positive avgjerder, og dokument knytte til Innovasjon Noregs eksportfremmande verksemd og rådgivingsverksemd overfor idéskaparar og oppfinnarar”

Dette innebærer at i konkrete saker om finansiering gjelder offentleglova bare for positive avgjørelser og tilbudsbrev over avgjørelser/vedtak om lån, tilskudd, stipend etc. i Innovasjon Norge lokalt og sentralt. Alle andre dokumenter ifm. søknader om finansiering faller utenfor offentleglovas virkeområde og er ikke gjenstand for offentlighet.

Basert på ovennevnte avgrensning finner Innovasjon Norge at kun vårt tilbudsbrev med vedtak om støtte, samt Innovasjon Norges standardvilkår for tilskudd, er omfattet av offentleglova. Dokumentene følger vedlagt. Med hjemmel i offentlegloven § 13, jf. IN-loven § 27, er taushetsbelagte opplysninger i tilbudsbrevet utelatt/sladdet.

Prinsippet om meroffentlighet er vurdert, men finnes ikke å komme til anvendelse da øvrige dokumenter i stor grad inneholder informasjon om forretningsmessige forhold omfattet av lovbestemt taushetsplikt.

I forhold til Deres anmodning om informasjon i kraft av miljøinformasjonsloven, vil Innovasjon Norge bemerke at Innovasjon Norges rolle i denne saken er begrenset til det rent finansielle. Det Innovasjon Norge måtte besitte av miljøinformasjon om prosjektet, er fremlagt som en integrert del av søknaden fra Ura Pilanlegg AS. Slike søknadsdokumenter er som nevnt ikke omfattet av offentlegloven, og ville – dersom dokumentene var omfattet – i stor grad vært unntatt offentlighet da de inneholder opplysninger som Innovasjon Norge og selskapets ansatte har taushetsplikt om etter IN-loven § 27. Av hensyn til vår lovbestemte taushetsplikt og det faktum at Ura Pilanlegg AS har et løpende kundeforhold til Innovasjon Norge, finner vi etter en konkret avveining at det foreligger et reelt og saklig behov for å ikke utlevere disse taushetsbelagte dokumenter, jf. miljøinformasjonsloven § 11. Vi viser i den anledning til at det formodentlig foreligger langt mer utfyllende miljøinformasjon hos Mattilsynet og hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og at henvendelse om miljøinformasjon også kan rettes dit.

Innovasjon Norges rolle i foreliggende prosjekt er begrenset til det finansielle. Tilbud om finansiering bygger på forelagte planer og budsjetter. Utgangspunkt for vår medvirkning i det aktuelle prosjektet var at det var vurdert som et positivt miljøprosjekt som på tilsagnstidspunktet hadde den nødvendige godkjenning fra Mattilsynet. Utbetaling til prosjektet forutsetter at gjeldende lover og miljøforskrifter er tilfredsstilt, slik at tilskuddet benyttes i henhold til forutsetningene for tildelingen.

Da deres innsynsbegjæring ikke er fullt ut imøtekommet, opplyser vi for ordens skyld om Deres klageadgang med Nærings- og Handelsdepartementet som klageinstans, og klagefristen på 3 uker.


Med vennlig hilsen
Innovasjon Norge
Jan Sverre Sivertsen
Ass. Direktør, Møre og Romsdal
Telefon:+47 71 19 14 10
Telefon direkte: :+47 71 19 14 28
Telefaks: :+47 71 19 14 11
Mobil:+47 41 45 06 42
jan.sverre.sivertsen(a)innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no
www.visitnorway.com
Youtube: www.youtube.com/visitnorwaycom
Twitter: http://twitter.com/visitnorway
 

Please consider the environment before printing this e-mail
 

———————————————————————————–


Sent: 11. juli 2011 16:31
To: firmapost; Jan Sverre Sivertsen
Subject: Naturvernforbundet i Vestnes krever med dette innsyn i begrunnelse

Hei,
Naturvernforbundet i Vestnes viser til vedlagte artikkel i Sunnmørsposten om Ura Pilanlegg der følgende står:

«Hemmelig. Begrunnelsen for hvorfor Innovasjon Norge Møre og Romsdal valgte å gi støtte til prosjektet, er ikke offentlig.
– Nei. Kun beløpet er offentlig, sier Sivertsen.»

Naturvernforbundet i Vestnes kan vanskelig se at Innovasjon Norge kan holde denne typen miljøinformasjon hemmelig. Naturvernforbundet i Vestnes viser til Offentleglova, Miljøinformasjonsloven samt vår partsinteresse som naturvernorganisasjon i Forvaltningsloven, og krever med dette at Innovasjon Norge utleverer en begrunnelse på e-post for hvorfor Innovasjon Norge Møre og Romsdal har utlevert finasiell støtte til dette miljøfiendtlige prosjektet. Som det går frem av artikkelen vil prosjektet føre til utslipp av kloakk i et fredet vassdrag. Naturvernforbundet i Vestnes finner det forunderlig at Innovasjon Norge yter finasiell støtte til dumping av kloakk i uberørt natur i Vestnes kommune.

Om Innovasjon Norge ønsker å nekte oss innsyn i opplysningene som vi nå krever innsyn i, så skal avslaget begrunnes ihht bestemmelsene om avslag som er fastsatt i Offentleglova, Forvaltningsloven og Miljøinformasjonsloven. Eventuelt avslag kreves sendt på e-post innen lovens frister.

Mvh,
Trygve W. Moxness
styremedlem Naturvernforbundet i Vestnes
mobil: 91646804