Naturvernforbundet finn grove feil i søknad om kraftutbygging i Rindal

Gryta kraftverk i Rindal fekk konsesjon frå NVE i juli i år. Naturvernforbundet klaga saken inn for Olje- og energidepartementet, og peika på at søknaden om kraftutbygging var svært mangelfull. No har Naturvernforbundet gått til det skritt å få gjennomført ei eiga kartlegging av biologisk mangfald. – Resultata får NVE og utbyggar til å framstå som lite truverdige, seier fylkesleiar Øystein Folden i Naturvernforbundet.

Gryta kraftverk sin søknad var på høyring vinteren 2006. Vedlagt søknaden var det ein biologisk mangfaldrapport som var usedvanleg tynn. – Naturvernforbundet sa i si fråsegn at dette var for dårleg, seier Øystein Folden, men NVE tok ikkje denne sida av saka særleg alvorleg og ga konsesjon som vi klaga på. NVE har som ledd i klagehandsaminga tatt stilling til om klaga skulle føre fram og kom til det at dei ville halde fast på sitt vedtak. Saka er difor sendt over til Olje- og energidepartementet. – Naturvernforbundet har i denne saka gjort noko så spesielt som å få utført ein delvis biologisk mangfaldkartlegging, for å sjå kva kvalitet det var på den første rapporten, forteller Folden. Vi har brukt Geir Gaarder til dette. Han leverer slike rapportar i andre saker gjennom Miljøfaglig Utredning AS. Den nye rapporten viser at naturen i området har heilt andre og spesielle kvalitetar som alle dei andre instansane i saka har oversett. Den første rapporten påviser stort sett heilt vanleg natur, den siste påviser heilt spesiell natur som det finst svært lite av, inklusive ein raudlisteart som er direkte truga. Konkret har Naturvernforbundet påvist: – artar som er kalkindikatorar. Rapporten sa noko anna, og grunneigar har kommentert klagen vår på dette punktet og avvist det, – fattigmosen i rapporten viser seg å vere rikartar, – lungenever finst, noko rapporten sa ikkje finst, – og ikkje minst – raudlisteart er funne. Med det er det også påvist at NVE si sakshandsaming har vore kritikkverdig. – Naturvernforbundet ser svært alvorleg på dette. Stortinget har fatta eit vedtak om at tapet av biologisk mangfold skal stansast innan 2010. Når Stortinget seier dette er det ikkje meininga at raudlisteartane skal ryddast ut før den tid, slik at det ikkje er meir å tape. På mange område er det kommunane og ikke Stortinget som har mynde til å sikre at dette målet blir nådd, men akkurat når det gjeld vasskraftutbygging har Stortinget høve til å styre gjennom NVE. Eit krav må då vere at NVE har respekt for det vedtaket Stortinget har fatta. Det som no er påvist tilseier at OED må gjere om vedtaket i om konsesjon til Gryta kraft, krev Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Brev til Olje- og energidepartementet med dei nye funna til Naturvernforbundet

Oversendelse av fagrapport om biologiske verdiar

Fagrapport: Naturtypebeskrivelse av bekkekløfta til Gryta

Side 1 av brevet frå NVE til Olje- og energidepartementet om klagen frå Naturvernforbundet

Side 2 av brevet frå NVE til Olje- og energidepartementet om klagen frå Naturvernforbundet

Side 3 av brevet frå NVE til Olje- og energidepartementet om klagen frå Naturvernforbundet

Avgjerdsnotatet frå NVE i saka

Klageavgerd frå Olje- og energidepartementet

Rapporten Naturvernforbundet underkjenner – side 1

Rapporten Naturvernforbundet underkjenner – side 2

Rapporten Naturvernforbundet underkjenner – side 3

Rapporten Naturvernforbundet underkjenner – side 4