Naturvernforbundet i Sunndal er i gang igjen!

Sønadag 6. mars ble lokallaget i Sunndal startet opp igjen. Styret består foreløpig av Jan-Fredrik Laskerud og Tor Ålbu.

Referat fra årsmøte for Naturvernforbundet i Sunndal:

Møtet ble avholdt på Norlandia Hotell Sunndalsøra. Søndag 6/3 2005

Til stede; Ola Smiseth, Leif Strømsvåg, Ernst Lubbe, Tor Helge Gravem, Jan-Fredrik Laskerud og Øystein Folden(fra fylkesstyret).

Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent.

Valg av ordstyrer (og referent) Folden ble valgt som ordstyrer og Laskerud ble valgt som referent.

Styret sin årsmelding. Lokallaget har ligget nede i lang tid så det forelå ingen årsmelding, men Folden redegjorde for noen av de aktuelle sakene som hadde vært i området og det arbeidet som lokale enkeltmedlemmer hadde vært noe involvert i.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Regnskap. Siden laget har ligget nede forelå det intet revidert regnskap. Siste reviderte regnskap er fra 2001, noe er ført fra 2002, årene 2003 og 2004 har intet regnskap. Siste kontoutskrift viser saldo på 8915.

Vedtak. Smiseth fører ferdig et regnskapet for de siste årene, med de bevegelser som eventuelt måtte være og neste medlemsmøte får fullmakt til å godkjenne dette.

Saker som ble lagt frem. Folden la frem tre saker som ble diskutert.

Uttalelsene ; ?Lykke til!?, ?Naturbasert næring? og ?Erga må ikkje leggast i røyr!?

Vedtak. ?Naturbasert næring? ble vedtatt omarbeidet. De to andre ble vedtatt slik de sto og Folden fikk i oppdrag å sende dem ut.

Budsjett og arbeidsprogram. Det ble ikke fremlagt noe budsjett, men om lag 8000 er disponible for å lage liv og røre.

Valg. ? Styre. Ettersom laget har ligget nede og ikke ville brekke sin nye spede hals på verv, ble det bestemt at en ledertroika skulle ta seg av ledelsen inntil videre.

Vedtak. Jan-Fredrik Laskerud og Tor Ålbu ble valgt, med fullmakt til å finne en tredje person.

Tor Helge Gravem sa seg villig til å føre regnskapet det kommende året, men ville ikke sitte i styret. Vi aksepterte dette som løsning.

? Utsending til fylkesårsmøte. Vedtak. Ingen ville, ingen ble tvunget, ingen ble valgt.

? Lokallagets medlem i fylkesstyret (Nominasjon). Vedtak. Styret fikk fullmakt til å finne person eventuelt personer som kunne fylle representasjonen. ? Utsending til landsmøte. Vedtak. Styret fikk fullmakt til å finne en person, eventuelt ?gi plassen videre?

? Valgkomité & revisor. Vedtak. Astrid Sæter og Tor Helge Gravem ble valgkomité og Leif Strømsvåg ble revisor.15/3 2005

Referent Jan-Fredik LaskerudPs: Alle var enige om at det hadde vært en fin kveld.