Naturvernforbundet i Sunndal inviterer til klimakonferanse

Torsdag 29. mars kl. 1800 arrangerer Naturvernforbundet i Sunndal en klimakonferanse i Sunndal kulturhus, Støgu. Konferansen tar sikte på å samle naturvernere, lokalpolitikerne og de viktigste aktørene innen energi og klima i kommunen.

Naturvernforbundet i Sunndal arrangerer klimakonferanse på Sunndalsøra torsdag 29. mars, i tidsrommet 1800 – 2030.

Siste kvartal av 2006 og begynnelsen av 2007 har vært preget av et enormt engasjement i media når det gjelder klimaendringer/global oppvarming. Naturvernforbundet i Sunndal mener det er på høy tid å arrangere en konferanse der vi ser på hvordan vi kan håndtere klimaspørsmål lokalt.

Vi har engasjert dr.scient Idar Barstad fra Bjerkenessenteret i Bergen som sitter med mye kunnskap om de meterologiske sidene av klimaproblemet. Han vil foredra om hva naturlige variasjoner i klima innebærer, hvilke menneskeskapte endringer som er forventet, og hvilke følger dette vil ha for vårt distrikt i framtida.

I tillegg har vi klart å få tak i forsker Sjur Kasa fra Cicero, senter for klimaforskning, som kan fortelle om de samfunnsmessige aspektene ved klimaendringer. Etter en faglig introduksjon vil de nevnte foredragsholderne innlede til idédugnad ved å fortelle om hvordan vi kan håndtere utslipp fra industri, husholdninger og kommunikasjon, og hvorvidt vi må forvente oss endringer i levestandard, forbruk eller væremåte.

Nina Eide fra NINA vil si litt om hvilke konsekvenser klimaendringer vil ha for plante- og dyreliv i Sunndalsfjella.

I tillegg kommer representanter fra Hydro Aluminium, Sunndal kommune og Sunndal energi til å fortelle om hva som er gjort av energibesparende og utslippsreduserende tiltak så langt, og hva de ser for seg å gjøre i framtida.

Konferansen er åpen for alle interesserte.

Mer informasjon: Ole Bruseth i Naturvernforbundet i Sunndal på epost ole.bruseth(a)sunndals.net, telefon 71 69 83 10 eller mobiltelefon 992 47 696.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringar