Naturvernforbundet i Tingvoll kan ikkje godta framlegget til reguleringsplan for Nålsund

Dei framlagde planene er alt for dårlege til at reguleringsplan for Nålsund grus- og steinuttak kan godkjennast. Utsiktene til å få rydda opp i noverande massetak er ikkje til stades, og då har tiltaket inga meining. Faren for at det nye uttaksområdet kan ende på same måten er heller ikkje utelukka. For å oppnå ei opprydding i området, rår vi grunneigar, tiltakshavar og kommunen til å endre retninga på planene, slik at ein i staden kan bygge på området.

Les heile uttalen frå Naturvernforbundet i Tingvoll