Naturvernforbundet klagar på forureinande gjødselspreiing

Surnadal kommune har gitt løyve til spreiing av husdyrgjødsel på frosen mark i Todalen. Naturvernforbundet klagar på denne saka fordi det er gjort vurderingar der omsynet til ein gardbrukar sin økonomi veg tyngre enn om viktige naturområde kan bli ureina.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har dei siste åra hatt eit tett samarbeid med landbruksorganisasjonane i fylket. Hensikta har vore å få på plass rutiner og ordningar som kan redusere forureininga av vassdraga på Nordmøre, samstundes som bøndene får auka økonomisk verdi av å bruke husdyrgjødsel, og dermed lågare bruk av kunstgjødsel.

Når Surnadal kommune i ei sak no har gitt løyve til spreiing av husdyrgjødsel på frosen mark, med sannsynleg forureining av eit naturreservat som konsekvens, meiner Naturvernforbundet dette er eit ulovleg vedtak. Saken er difor klaga inn til fylkesmannen.

Naturvernforbundet krev at dispensasjonsvedtaket blir oppheva. Naturvernforbundet krev vidare at det blir iverksett tiltak slik at den spreidde husdyrgjødsla ikkje hamnar i ein kanal som munnar ut i Toåa om det skulle tine på ein slik måte at det er fare for avrenning. Vidare krev Naturvernforbundet at kommunen gjennom si tilsynsplikt finn ein høveleg reaksjon overfor gardbrukaren viss det er gjort handlingar utover det som dispensasjonen opna for.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 91 81 25 42.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Kart over området

Les klagen frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Vedtak om dispensasjon

Søknad om dispensasjon

Om spreiing av husdyrgjødsel etter 1. oktober

Rapport frå synfaring

Rapport frå synfaring – kart

Rapport frå synfaring – ortofoto

Svar på søknad om dispensasjon

Todalen på Nordmøre

Bilde frå synfaringa om gjødselspreiing i Surnadal

Bilde frå synfaringa om gjødselspreiing i Surnadal

Bilde frå synfaringa om gjødselspreiing i Surnadal

Bilde frå synfaringa om gjødselspreiing i Surnadal

Bilde frå synfaringa om gjødselspreiing i Surnadal

Bilde frå synfaringa om gjødselspreiing i Surnadal

Bilde frå synfaringa om gjødselspreiing i Surnadal

Bilde frå synfaringa om gjødselspreiing i Surnadal

Bilde frå synfaringa om gjødselspreiing i Surnadal