Naturvernforbundet klager på gasskraftverket på Aukra

NVE har gitt Statnett konsesjon til å sette opp et «mobilt gasskraftverk» på Aukra. Naturvernforbundet klager nå denne saken inn til Olje- og energidepartementet for å gi nybakt olje- og energiminister Åslaug Haga en mulighet til å vise at hun mener alvor i klimapolitikken.

Mobile gasskraftverk er klimabomber. Gasskraftverket på Aukra vil ved full drift gi utslipp av inntil 367 000 tonn CO2 i året, dette tilsvarer de årlige utslippene fra 150 000 personbiler. I en situasjon der vi må redusere klimagassutslippene blir det feil å legge opp til slike økninger.

Norges Naturvernforbundet er også kritiske til at Statnett ønsker å bedre kraftforsyningssituasjonen i Midt-Norge ved bruk av dyre, forurensende og midlertidige tiltak. Naturvernforbundet utfordrer i sin klage derfor Åslaug Haga til å ta stilling til en rekke energisparetiltak i Midt-Norge som vil gi minst like god forsyningssikkerhet som mobile gasskraftverk, og som samtidig vil bidra til å redusere Norges klimagassutslipp.

Mobile gasskraftverk koster mye penger i innkjøp og drift, samtidig som de bare er en kriseløsning. I motsetning til det meste annet i kraftmarkedet er mobile gasskraftverk unntatt fra alle krav om lønnsomhet. Naturvernforbundet mener ressursene som skal benyttes til denne begrensede kraftproduksjonen heller bør brukes til energieffektivisering og –frigjøring. Dette gir mer og ren kraft på permanent basis. Konkret foreslår Naturvernforbundet i klagen derfor økt satsing på energisparing i husholdninger, næring, kommuner og industri, i tillegg til satsing på bioenergi og opprusting av vannkraft i Midt-Norge.

Hagas forgjenger, Odd Roger Enoksen, viste aldri vilje til å utrede miljømessig bedre løsninger på forsyningssituasjonen i Midt-Norge. Hagas behandling av klagen vil derfor bli en prøvestein på om hennes uttalelser om en klimasatsing er mer enn tommme ord.

Lars Haltbrekken er leder i Norges Naturvernforbund. Han har telefon 91 61 21 91.

Øystein Folden er leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 91 81 25 42.

Torhildur Kristjansdottir er energirådgiver i Norges Naturvernforbund. Hun har telefon 94 29 74 33.

Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringer

Les klagen fra Norges Naturvernforbund