Naturvernforbundet klager på gaupejakt i Midt-Norge

Naturvernforbundets fylkeslag i Midt-Norge klager vedtaket i Rovviltnemnda om gaupekvote for 2010 inn for Miljøverndepartementet. Naturvernforbundet mener på faglig grunnlag at det er satt for høy totalkvote og hunndyrkvote i flere av kvotejaktområdene.

Sekretariatet foreslo en høy kvote, med felling av inntil 38 gauper i Trøndelag og Møre og Romsdal fra jaktstart 1. februar 2010, derav maksimalt 23 voksne hunngauper, og med en reservekvote på inntil 7 dyr. Rovviltnemnda økte kvoten til 55 gauper fra jaktstart, derav 29 voksne hunngauper, og med en reservekvote på inntil 10 dyr.

Naturvernforbundet mener at rovviltnemnda ikke har gitt tilstrekkelig begrunnelse for denne dramatiske økningen i kvoten i forhold til sekretariatets forslag og beklager at nemnda igjen driver politisk forvaltning og ikke en biologisk og faglig forvaltning. Det er særlig alvorlig med en å høy hunndyrkvote ut fra at det det i 2009 har vært en høy andel av felte/døde reproduserende hunndyr i Nord-Trøndelag.

Etter Naturvernforbundets mening bryter Nemnda i sitt vedtak med flere paragrafer i Naturmangfoldloven. Naturvernforbundets fylkeslag i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag godtar i hovedsak sekretariatets forslag selv om det innebærer en høy kvote. De støtter at uttaket av gauper i størst mulig grad må skje i de områder som har de største gaupeskader på sau og rein, og at det må foretas en gjennomgang av kvotejaktområdene. Naturvernforbundet støtter også at det tas særskilt hensyn til reindrifta pga tapssituasjonen der.

Kontaktperson for saken er Per Flatberg, leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag. Han har telefon 90 51 50 46.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les klagen fra Naturvernforbundet

Faglig tilråding fra Direktoratet for naturforvaltning: Støtte til klagen fra Naturvernforbundet

Forvaltningsplan for rovdyr i Midt-Norge

Gaupekvoter i region seks for kvotejakta i 2010 (justert etter MDs vedtak 29. januar 2010)

Avgjerda frå Miljøverndepartementet 29. januar 2010