Naturvernforbundet klager på gaupejakta i Midt-Norge

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag klager på Rovviltnemda i region 6 sitt vedtak om gaupekvote 2011.

Naturvernforbundet i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal sender en felles klage vedrørende vedtak om gaupekvote 2011.

Naturvernforbundet mener vedtaket i rovviltnemnda mangler begrunnelse i henhold til Naturmangfoldlovens § 7 og hunndyrkvoten er satt for høyt i forhold til tilgjengelige data om bestandsutviklingen i gaupebestanden.

Naturvernforbundet går inn for at kvoten settes i henhold til den faglig begrunnede innstillingen fra sekretariatet, men vil støtte nemndas forslag til kvote i tamreinområder med store tap til gaupe. For å få dette til må kvoten omprioriteres slik at enkelte kvotejaktsområder ikke får gaupekvote i 2011.