Naturvernforbundet klager på gautekvota i Midt-Norge

Norges Naturvernforbund i Nord- og Sør-Trøndelag, samt Møre og Romsdal klager inn for Miljøverndepartementet vedtaket om utvidet gaupejakt. Norges Naturvernforbund mener på et faglig grunnlag at det er satt en alt for høy totalkvote og hunndyrkvote og vi ber om at totalkvoten må senkes til maksimum 25 dyr og at hunndyrkvoten må senkes til maksimum 15 dyr.

Etter Naturvernforbundets mening er kvoten på 37 gauper og reservekvote på inntil 7 gauper – derav en meget høy andel av voksne hunngauper – uforsvarlig høy i forhold til den foreliggende kunnskap om bestanden. Når vi ser bort fra 2007 og 2008, har det ikke siden 1997 vært en høyere totalkvote, startkvote og hunndyrkvote i perioden vi har oversikt over (fra 1996). Det har i denne perioden ikke vært høyere hunndyrkvote enn 15 gauper i noe år, mens den nå er på 27 (25+2).

Vedtaket vil innebære en svært høy fellingsprosent i forhold til den bestanden som fylkesmannen anslår – og i tillegg må det antas å bli en avgang av andre årsaker.

For sau har det vært en økning i skadeomfang i 2008 sammenlignet med 2007, mens det har vært mindre skadeomfang for rein. Skadeomfanget begrunner ikke en så høy gaupekvote som nemnda har vedtatt. Innvirkningen av kvotejakt på skadeomfanget er også i følge gaupeforskere noe usikker.

Naturvernforbundet krever at kvoten må reduseres vesentlig i forhold til nemndas vedtak, og dette gjelder både totalkvoten og hunndyrkvoten. Vi mener at også sekretariatets tilrådning er høy, og reagerer sterkt på at nemnda har økt denne vesentlig.

Kontakt Per Flatberg, leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, på telefon 90 51 50 46.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les klagen fra Naturvernforbundet

Direktoratet for naturforvaltnings faglige vurdering av klagen

Brev frå Rovviltnemnda til Miljøverndepartementet