Naturvernforbundet klager på mobile gasskraftverk på Tjeldbergodden

Den 15. juni 2007 offentliggjorde NVE sitt vedtak om anleggskonsesjon til Statnett SFs planer om etablering av et «mobilt» kraftverk på Tjeldbergodden. Norges Naturvernforbund klager på dette vedtaket.

NVE har gitt en konsesjon som vil kunne føre til utslipp av inntil 367 000 tonn CO2 i året. Norge kan ikke tillate slike enorme utslippsøkninger av klimagasser i en tid det er et alvorlig behov for kraftige reduksjoner av utslipp. En slik økning utgjør en nasjonal utslippsøkning på ca 0,7 %. Et mobilt gasskraftverk på Tjeldbergodden vil med andre ord ha en betydelig påvirkning på de nasjonale utslippene.

Naturvernforbundet klager nå NVEs konsesjon inn for Olje- og energidepartementet. Det er Miljøverndepartementet som senere skal vurdere å gi utslippstillatelse til anlegget på Tjeldbergodden, og Naturvernforbundet vil derfor ta opp klimakonsekvensene av denne saken også med dette departementet.

Statnetts prognoser for Midt-Norge har vesentlige mangler. Naturvernforbundet vil på denne bakgrunn advare mot å en framstilling av situasjonen i Midt-Norge som krisepreget. Energisituasjonen i Midt-Norge et klassisk eksempel på at ingen har tatt ansvar for å finne en bærekraftig løsning på energisituasjonen.

Det viktigste bidraget for å løse energisituasjonen i Midt-Norge er energifrigjøring ved å satse på energieffektiviseringstiltak og overgang fra strøm og fossilt brensel til fornybar varme. Norge bruker store mengder av kraft til oppvarming av rom og vann og kan redusere dette forbruket vesentlig.

Mobile gasskraftverk koster mye penger i innkjøp og drift, samtidig som de bare er en kriseløsning. I motsetning til det meste annet i kraftmarkedet er mobile gasskraftverk unntatt fra alle krav om lønnsomhet. Naturvernforbundet mener ressursene som skal benyttes til denne begrensede kraftproduksjonen heller bør brukes til energieffektivisering og –frigjøring. Dette gir mer og ren kraft på permanent basis.

Naturvernforbundet ønsker at Olje- og energidepartementet som et resultat av klagebehandlingen synliggjør potensialet for energisparetiltak i regionen, kommenterer Naturvernforbundets tidligere innspill til løsninger av situasjonen i Midt-Norge, gir Enova i oppdrag å prioritere energifrigjøring i regionen særskilt høyt og setter av de nødvendige ressurser for å sikre energiforsyningen ved å raskt redusere unødvendig el-forbruk og regulere magasinkapasitet i regionen.

Lars Haltbrekken har telefon 91 61 21 91.

Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringer

Klage fra Norges Naturvernforbund til Olje- og energidepartementet

Konsesjonsvedtaket fra NVE

Bakgrunn for NVEs vedtak

Høringsuttalelse fra Norges Naturvernforbund til søknaden fra Statnett

SFTs anbefaling til miljøvernministeren

Søknaden fra Statnett SF

Oversendelsesbrev fra NVE til Statnett SF

Kommentarer fra NVE og Statnett til klagen

Rettslige rammer for reservekraft – vurdering utført for Industrikraft Møre

Løyve frå Miljøverndepartementet til midlertidig gasskraftverk på Tjeldbergodden