– Naturvernforbundet krever helhetlig utredning for Bolgsvaet – ikke bit-for-bit-reguleringer

Dette kommer fram i en høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy til Kristiansund kommune i forbindelse med høring av en detaljregulering for utfylling ved Vikanholmen.

Sjøområdet Bolgsvaet er et område som Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har arbeidet mye med og har god kjennskap til. Naturvernforbundet peker på at det heller ikke i denne saken er gjort lovpålagte vurderinger av konsekvenser for naturmangfold.

Det er mange aktiviteter og planer innenfor et lite sjøområde i Kristiansund. Mange av aktørene i området har lite fokus på miljøsikker planlegging og drift. Derfor er det absolutt nødvendig at det lages en fullstendig vurdering av de miljøbelastninger virksomhetene ved Bolgsvaet-området faktisk genererer på naturmangfoldet, mener Naturvernforbundet.

Konkret når det gjelder Vikanholmen, peker Naturvernforbundet på at mye sjøfugl samles i området vest og syd- vest for Vikanholmen, og betydelige mengder ærfugl er registrert beitende om våren på disse grunnene som nå skal fylles ut. Det er også gjort undersøkelser som viser at strandlinja på Innlandet også er viktig for sjøfugl i samme område, og at dette er et viktig rekrutteringsområde for det marine fuglelivet innover i Nordmørsfjordene.

Naturvernforbundet avslutter derfor sin høringsuttalelse med på peke på at tiden for lengst er moden for at Kristiansund kommune forholder seg til gjeldende lovverk som ivaretar forsvarlig saksbehandling og ivaretar andre hensyn enn bare utbyggingshensyn.