Naturvernforbundet kritiserer mangelfull oppdrettssøknad

Averøy kommune har gjennomført høring av Sveggesundet som ny oppdrettslokalitet, på bakgrunn av en søknad fra Atlantos AS. Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy ber om at søknaden blir avslått.

Naturvernforbundet er kritisk til at de negative konsekvensene av tiltaket i liten grad er synliggjort, og at det heller ikke er sett i sammenheng med annen nåværende og planlagt forurensende industriell virksomhet i området.

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har gått særlig grundig inn i forholdet mellom søknaden fra Atlantos AS og kravene i naturmangfoldloven og vannforskriften.

Naturvernforbundet mener at kunnskapsgrunnlaget i denne saken er for svakt og at konsekvensen av å legge et nytt oppdrettsanlegg i området vil tilføre området enda større miljøbelastning. Det er med dette rimelig å anta at områdene innover i fjordsystemet ikke vil nå vanndirektivets hensikt om at alle norske vassdrag skal ha miljøtilstand god før 2021.

Med utgangspunkt i de opplysninger som finnes i Naturbase, er ikke fjordsystemet som strekker seg fra våtområdet ved Bafjorden og ut i åpent hav ved Hasseløya og Langøya godt nok kartlagt. Området har en rekke kvaliteter som gjør området interessant i forhold til en rekke arter av tang, tare, koraller og lignende. Det er derfor nødvendig at det gjennomføres en grundig marinbiologisk kartlegging av hele fjordsystemet, for å sikre det biologiske mangfoldet. Videre må funnene i området bli sett i sammenheng med lignende lokaliteter i Averøy, først når dette er gjennomført kan man si noe om den totale belastningen på økosystemet.

I denne spesifikke saken er Naturvernforbundet av den oppfatningen at det ikke skal gis flere tillatelser til fiskeoppdrett i dette området, dette fordi området trenger tid på å gjenopprette den naturlige økologiske standarden. Det er derfor viktig at Averøy kommune i tiden framover sørger for å kartlegge hvor overskudd av næringssalter med mer kommer fra og sørge for tiltak som begrenser utslipp av disse stoffene.