Naturvernforbundet med fråsegn til planane om Atlanten hotell i Kristiansund

Naturvernforbundet har gitt fråsegn til meldinga om oppstart av planlegging av Atlanten hotell.

Naturvernforbundet er uroa over tap av grøntareal og ønskjer at det blir stilt strenge krav til energibruk. Dessutan er Naturvernforbundet kritiske til planane om firefeltsveg i Kristiansund, og meiner difor at det må stillast krav om få parkeringsplassar, ettersom dette stimulerer til bruk av kollektivtrafikk og sykkel.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Fråsegna frå Naturvernforbundet

Kunngjøring om oppstart av regulering

Høyringsbrev

Forslag til planprogram for Atlanten hotell