Naturvernforbundet med innspel om Fv 64 over Averøy

Naturvernforbundet meiner at ei oppgradering av eksisterande veg bør bli vald framfor ny veg. Dette for å unngå nye og større naturinngrep.

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har gitt fråsegn til Averøy kommune i samband med høyringa av planprogram for ny fylkesveg 64 over Averøy.

I fråsegna peikar Naturvernforbundet på fleire omsyn det er viktig å greie ut i planprosessen, t.d.:

– samla belastning av alle naturinngrepa

– kven som skal betale for avbøtande tiltak

– dokumentasjon av at miljømessig beste løysing blir vald

– tilhøve til krava i vassforskrifta om god økologisk tilstand for alle vassforekomstar

– konsekvensar for klimagassutslepp

– konsekvensane for kollektivtransporten.