Naturvernforbundet med kommentarer til ny Lerstadveg

Statens vegvesen kunngjorde i oktober 2009 oppstart av arbeidet med å lage reguleringsplan for Ev 136 Breivika – Lerstad i Ålesund. Naturvernforbundet har flere kommentarer til reguleringsarbeidet.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er i utgangspunktet skeptisk til nye store veiprosjekter inn til byer. Vi mener at det vil føre til at vi får flere biler inn i sentrum og dermed en forringelse av miljøet i bykjernen. Etter vår oppfatning bør derfor hensynet til bomiljø og trafikksikkerhet vektlegges i reguleringsarbeidet for ny Lerstadvei fremfor økt framkommelighet for privatbiler. Vi henviser i denne sammenheng til rapport fra Transportøkonomisk institutt: Gi bedre veger mindre klimautslipp (september 2009).

Vi vil samtidig påpeke viktigheten av å utrede mulighetene for økt bruk av kollektivtransport mellom Moa og Ålesund sentrum. Dette gjelder både for eksisterende og for nye Lerstadvegen. For at folk som bor langs gamle Lerstadvegen kan fanges opp med kollektivtilbudet må det være busser som kjører gamle Lerstadvegen, samtidig som det må være et tilbud med ekspressbusser som vil kjøre den nye veien.

Naturvernforbundet vil også framheve viktigheten av det i reguleringsplanene legges opp til god og sikker framkommelighet for gående og syklende. Det er særlig viktig på grunn av Lerstad skole og alle barna som ferdes til og fra skolen. Vi vil derfor be om at det utrededes hvordan dagens Lerstadvei kan bli omgjort til miljøgate, med ev 30-40 km fartsgrense og fartsdumper . Dette vil bidra til å gjøre veien tryggere for myke trafikanter.

I tillegg bør det vurderes å tilrettelegge for en «grønn» gjennomgående gang-/sykkelveg langs den gamle Lerstadvegen og på det planlagte miljølokket. På selve miljølokket bør det etableres et friområde med lekeplasser m.m.

Naturvernforbundet støtter forslaget om åpning av bekken fra Lerstadvannet og ned til Ellingsøyfjorden. Bekken bør ha en naturnær utforming med stedegen vegetasjon og må være lett tilgjengelig.

Kontaktperson for denne saken er Yngve Birkeland i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn. Han har telefon 97 40 27 87.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les brevet fra Naturvernforbundet