Naturvernforbundet med mange forslag til klimaplanen for Ålesund

Ålesund kommune har laget utkast til kommunedelplan for klima og energi. Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har mange forslag til nye tiltak, særlig når det gjelder transport.

Personbiler og tungtrafikk står for til sammen 70 % av klimagassutslippene i Ålesund, og det er her den store økningen skjer. Naturvernforbundet ser det som naturlig at også de største klimatiltakene da settes inn på samferdselsfeltet. Det kanskje største paradokset ved hele planutkastet er at det ikke foreslått noen tiltak for å begrense biltrafikken.

All erfaring viser at dersom man ønsker å begrense biltrafikken, må man styrke alternativene samtidig som man reduserer framkommeligheten for biltrafikken. Det må rett og slett bli mindre attraktivt å kjøre samtidig som det blir lettere å velge alternativene. Naturvernforbundet har derfor fremmet noen forslag til tiltak for å begrense biltrafikken:

– Ikke bygge firefelts vei til fra Breivika til byen (vegløsninger på Lerstad må ha som mål å avlaste bomiljøet i området, ikke å øke biltrafikken inn til Ålesund).

– Eventuelle ekstra felt på en ny vei bør være kollektivfelt.

– Planer om nye veier inn til Ålesund, som for eksempel tunnel fra Sula til Gåseid, bør tas ut av kommuneplanen.

– Parkeringsnormene i Ålesund bør revurderes med tanke på å gjøre det vanskeligere å parkere og dermed mer attraktivt å la bilen stå hjemme.

– En bomring/rushtidsavgift kan også være en mulighet for å begrense biltrafikken, særlig dersom inntektene benyttes til finansiering av kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende.

Andre tiltak som bør utredes før kommunedelplanen fremmes for endelig behandling, er:

– bilfrie soner / flere gågater,

– bilfrie dager med gratis buss,

– samarbeid med busselskapene i regionen for å gi et bedre tilbud til de reisende (økt frekvens, flere ekspressbusser og billigere månedskort/flerreisekort)

– gratis busskort for for eksempel studenter.

Naturvernforbundet etterlyser også mest mulig klimavennlige løsninger i bygg. Ålesund kommune bør kreve at ingen nye bygg eller boliger, både kommunale og private, i kommunen kan ha elektrisitet som hovedoppvarmingskilde. Det bør også vurderes om det kan stilles strengere minimumskrav til isolasjon, krav til regelmessige og uavhengige enøk-vurderinger for alle større bygg (uavhengig av eier), krav til drifts- og vedlikeholdsinstrukser for energi og innemiljø i alle nye bygg osv.

Naturvernforbundet går mot økt bruk av gass. Det å erstatte fyringsolje med fossilgass er et lite framtidsrettet klimatiltak. Klimagassreduksjonen er svært liten, og det å legge til rette for infrastruktur og økt bruk av fossilgass vil både på kort og lang sikt hindre utviklingen av de klimamessig gode energikildene.

Ålesund kommune får ros for initiativet som ligger i å lage en klimaplan, og også for å foreslå informasjonstiltak. Naturvernforbundet etterlyser likevel flere informasjonstiltak for å øke oppslutningen om klimatiltakene i befolkningen, bl.a. et klimaregnskap som viser utviklingen i utslippene, informasjon til den enkelte om hva som kan gjøres og en bredere forankring av planarbeidet.

Selv om hovedfokuset i klimaplanen er tiltak som gjennomføres for å gi klimagassreduksjoner innenfor Ålesund kommunes grenser, framhever Naturvernforbundet i sin uttalelse også noen tiltak som gjennomført i Ålesund vil bidra til å redusere de globale klimagassutslippene:

– Økt gjenvinning av avfall gjennom bedre kildesortering og økt fokus på å reparere i stedet for å kaste.

– Økt etterspørsel etter og produksjon av økologisk mat.

– Gjennomgang av Ålesund kommunes støtteordninger for forurensende virksomhet (som flyrute til London).

Kjersti Finholt er leder i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn. Hun kan kontaktes på telefon 92 29 97 38.

Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringer

Les uttalelsen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Hva er klimaendringer?

Konsekvensene av klimaendringer

Løsningene på klimaproblemet

Økologisk mat – bra for klimaet

Svar frå Ålesund kommune på uttalen frå Naturvernforbundet

Endeleg rapport etter undersøking av Ålesund kommune som miljøvernmyndigheit