Naturvernforbundet med mange spørsmål til vassdragsplanen til Stranda kommune

Stranda kommune har hatt eit forslag til ein kommunedelplan for vassdrag ute på høyring. Naturvernforbundet stiller fleire spørsmål til planen.

Naturvernforbundet er særleg opptatt av Langedalsvassdraget, i 2006 vedtok fylkesårsmøtet i Naturvernforbundet at «Langedalsvassdraget i Sunnylven er det mest verneverdige vassdraget på Sunnmøre og i Nordfjord. Det gjeld hovudelva og alle sideelvane.»

Kontaktpersonar for denne saka er fylkesleiar Øystein Folden, telefon 91 81 25 42.   Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

  Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les fråsegna frå Naturvernforbundet til Stranda kommune

Grunnlagsdokument for vassdragsplanen til Stranda

Delfeltbeskrivelser for vassdrag i Stranda kommune

Kart over vassdraga i Stranda kommune

Naturvernforbundet sine kommentarar til utbygginga av Lillebø kraftverk