Naturvernforbundet: Miljøhensyn må få større plass i kommuneplanen for Ålesund

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn mener kommuneplanen for Ålesund kommune i større grad må innarbeide sentrale miljøhensyn, som hensynet til klima og biologisk mangfold. Naturvernforbundet er kritisk til alle vegplanene rundt byen. Naturvernforbundet etterspør også tiltak for sosiale tiltak i byen.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er veldig fornøyd med at man i plansammenheng gjør bærekraftig utvikling til en grunnstein for kommunen. Likevel mangler det mer konkrete forslag om hva dette innebærer, det er derfor en fare for at det bare blir en uforpliktende formulering. Naturvernforbundet ønsker at Ålesund kommune skal si tydelig at kommunen ønsker å

– ta vare på det biologiske mangfoldet og at hensyn til dette integreres i all planlegging

– være en klimavennlig kommune. Dette omfatter blant annet at alle nye veier og boligområder må bygges slik at det ligger best mulig til rette for kollektivtrafikk. At alle kommunens nye bygg skal baseres på fornybar og klimavennlig energi.

– arbeide for at innbyggere og bedrifter får mulighet til å være miljøvennlige i hverdagen gjennom å legge til rette for mest mulig miljøvennlige ordninger og stille krav ved kjøp av varer og tjenester.

Naturvernforbundet spør hva som skal skje med Årset – Stokkemyrane, som er framhevet som et viktig område for biologisk mangfold i Ålesund, men som er foreslått som nærings- og industriområde. Er dette sikring av biologisk mangfold?

Naturvernforbundet synes det er flott av miljøvennlig transport er foreslått som en av målsetningene for arealbruken i kommunen og at framtidige boligområder skal planlegges i dette perspektivet. Likevel savner Naturvernforbundet likevel mer konkrete forslag til miljøvennlig transport.

Enkle tiltak kunne vært: El-biler til kommuneansatte som trenger bil i jobben, utleiesykler til både kommuneansatte og andre, gå/sykle til jobb og skole (aksjoner).

Videre bør en vurdere om man trenger alle veiene inn til Ålesund; hvor skal alle bilene gjøre av seg når de kommer til byen? Parkeringsproblemer, luftforurensing og dårligere trafikksikkerhet blir konsekvensene dersom man fortsetter å sluse flest mulig biler inn til Ålesund.

Naturvernforbundet mener det er bra at kommunen vil satse på kollektivtrafikken, både når det gjelder buss og båt, men stiller spørsmål ved om det er det kommunen faktisk gjør ved å legge til rette for stadig flere biler. Dersom veiene blir flere og større inn til Ålesund vil det undergrave denne satsingen.

Tunnelen som er skissert fra Sula til Gåseidvika er et eksempel på en slik vei, som vil føre til mer biltrafikk inn til Ålesund, samtidig som passasjergrunnlaget for hurtigbåten fra Langevåg reduseres. Naturvernforbundet har også lagt merke til at tunnelen er skissert under Ratvikvatnet naturreservat og lurer på hvilken innvirkning dette vil ha på dette naturreservatet.

Kommuneplanforslaget synliggjør store sosiale ulikheter mellom bydelene i Ålesund. Vakre omgivelser påvirker folk positivt, det viser at de blir respektert og satt pris på. Styrking av miljømessige forhold som opprusting og utvidelse av grøntområder, trafikksikringstiltak som trygge skoleveier, opprustning av offentlige områder og bygg samt reduksjon av luftforurensing vil være positive tiltak i områder der det er stor forekomst av levekårsproblemer. Miljøbyen Gamle Oslo har tidligere satset sterkt på slike tiltak i områder med store sosiale problemer med gode resultater.

Naturvernforbundet er skuffet over ambisjonsnivået til Ålesund kommune når det gjelder opprydding av miljøgifter og det å gi innbyggerne et ordentlig tilbud om kildesortering. Ålesund kommune er en av de dårligere kommunene i landet når det gjelder kildesortering og gjenvinning, og det gjøres også alt for lite for å få kontroll med nye utslipp av miljøgifter.

Naturvernforbundet foreslår en ny løsning for massedeponisaken i Ålesund. De mulighetene det ligger i samlokalisering av deponi for rene masser og spesialmasser i Bingsa knyttet til kommunens avfallsdeponi og deponi i masseuttaket for steinmasser etter hvert som der er framdrift i uttaket. Ved bedre koordinering mellom kommunen og tiltakshaver i masseuttaket er Naturvernforbundet overbevist om at det er praktisk mulig å bruke rene deponimasser til å utvirke at vedtak om tilstelling i steinbruddet gjennomføres.

Naturvernforbundet støtter ellers forslagene om å innføre markagrense i Ålesund og er stort sett enig i forslagene om forvaltningen av strandsona i Ellingsøyfjorden. Uttalelsen etterlyser også kolonihager og flere ridestier.

For mer informasjon kan leder Kjersti Finholt i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kontaktes på telefon 92 29 97 38. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Uttalelse til forslaget til kommuneplan for Ålesund kommune