Naturvernforbundet negative til Ura Pilanlegg

Naturvernforbundet i Vestnes har gitt uttalelse til søknaden fra Ura Pilanlegg om etablering og drift av et anlegg for behandling av avløpsslam og matavfall. Lokallanget er negative til anlegget.

Hovedargumenta til Naturvernforbundet i Vestnes mot å gi Ura Pilanlegg tillatelse er disse:

1) Innførsel og dyrking av ikke-stedegne pilarter er ikke tillatt i henhold til naturmangfoldloven.

Det finnes et mangfold av pilsorter. Salix er særbu, ho og hann på hver sin plante. De forskjellige typene krysser seg med hverandre, derfor kan det oppstå nye varianter. Det finnes omkring 30 viltvoksende arter i vår flora (vier, pil og selje), og mange av disse danner lett hybrider. Hva kan skje med den opprinnelige floraen i Vestnes om Ura Pilanlegg i store mengder innfører fremmedartede piletrær som er tilpasset norsk klima? For å bevare den opprinnelige floraen mener Naturvernforbundet i Vestnes at Ura Pilanlegg bør pålegges å benytte stedegne arter.

2) Naturvernforbundet i Vestnes frykter utlekking og avrenning av forurensninger fra Ura Pilanlegg til elva Viåna

Viåna brukes både til bading og elvefiske. Vannet fra Viåna renner videre ut i Tomrefjorden der det også i stor grad foregår fritidsfiske. I elva Viåna er det både sjøørret, laks og vanlig brunørret. Naturvernforbundet i Vestnes er opptatt av at folk som fisker i Viåna og Tomrefjorden trygt skal kunne servere fisken uten fare for å forgifte sine gjester eller bli disponerte for fremtidige sykdommer. Naturvernforbundet frykter også at kloakken skal gå på bekostning av biologisk mangfold i elva. Videre frykter vi at kloakken kan inneholde antibiotika som kan påvirke livet i vassdraget og i Tomrefjorden.

3) Konseptet til Ura Pilanlegg kan føre til store utslipp av klimagasser

Nedgraving av avløpsslam i grunnvannssonen vil føre til at slammet råtner, noe som gir massiv og ukontrollert metanproduksjon. Metan er en kraftig drivhusgass, 21 ganger kraftigere enn CO2.