Naturvernforbundet om Molde nye sjukehus: Saknar kollektivtransport, fjernvarme og Årøelva

Naturvernforbundet i Molde har gitt uttale til planprogrammet for Molde nye sjukehus. Naturvernforbundet er stort sett nøgd med kommunen sitt forslag til utgreiingstema, men saknar likevel utgreiingsprogram for kollektivtransport, fjernvarmeforsyning og naturmiljø.

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Eikrem med Molde Nye sykehus er sendt på høyring. Frist for innspel er 30. oktober 2006.

Mellom utgreiingsstema som skal ligge til grunn for utarbeidinga av kommunedelplanen, er m.a. transportsystem, trafikk og tilgjengelegheit (derunder behovet for nytt vegsystem og gang- og sykkelvegar), realbruk, landskap, støy, kulturminne og kulturmiljø, konsekvensar for landbruk, behov for friområde og turvegar.

Naturvernforbundet har bedt om at det i arbeidet med planen også skal greiast ut om ei omlegging av vegsystemet og den auka trafikken vil medføre ei auka belastning på naturmiljøet i og rundt Årøelva. Naturvernforbundet ynskjer ei auka satsing på bruk av alternative energikjelder, og foreslår at Molde Nye sykehus blir forsynt med vassbåren varme. Infrastruktur for fjernvarmeanlegg bør difor inngå som eitt av utgreiingstema. Avslutningsvis ber Naturvernforbundet om at kollektivtransportløysingar blir synleggjorte og avklara i planarbeidet.

Leiar i Naturvernforbundet i Molde er Astrid Buset. Ho har telefon 48 27 67 98. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid

Uttalen frå Naturvernforbundet

Kollektivforum i Molde etablert