Naturvernforbundet påpeker viktige naturverdier på Bjørkavollen

Rambøll har varslet oppstart av reguleringsplan for et boligområde på Bjørkavollen i Ålesund. Naturvernforbundet påpeker at Bjørkavollen er markert som et svært viktig område for biologisk mangfold i den nye kartlegginga av biologisk mangfold i Ålesund kommune. Der anbefales det derfor at området ikke bygges ut. Dersom området bygges vil man ødelegge et naturområde med nasjonal verneverdi.

I den nye kartlegginga av biologisk mangfold i Ålesund heter det om Bjørkavollen:

Prioritering: Lokaliteten får verdi A (svært viktig) på grunn av at det er et stort, variert og intakt område med både kystfuruskog og rik edellauvskog, og rødlistearter innenfor flere artsgrupper, dessuten stor variasjon i vegetasjonstyper og eksposisjon. Dette er samtidig den rikeste kystfuruskogen som er dokumentert i Møre og Romsdal når det gjelder karplanter.

Hensyn og skjøtsel: Det beste for de biologiske verdiene er om området ikke utsettes for noen form for fysiske inngrep. Det pekes spesielt på planene om utbygging til boligformål ved Bjørkavollen litt nordøst for Blindheimshallen. En utbygging her vil ødelegge en gammel, kompakt kystfuruskog i lavlandet.

Naturvernforbundet regner med at dette tas hensyn til og at området med denne kystfuruskogen ikke bygges ut.

Kjersti Finholt er leder av Naturvernforbundet i Ålesund og omegn. Hun har telefon 92 29 97 38. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les brevet fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn til Rambøll Norge AS

Kart

Rapport om naturtyper i Ålesund – supplerende kartlegging 2008

Svar fra Fylkesmannen på spørsmål om hogst i området i mars – april 2009

Kart over området

Grense for motsegn

Fråsegn frå Møre og Romsdal fylke etter synfaring på Bjørkavollen

Kart over område som Naturvernforbundet har fått tips om hogst i (mars – april 2009)

Bilde av hogsten i mars – april 2009

«Skogsdrift» på Bjørkavollen Foto: Naturvernforbundet