Naturvernforbundet positive til nytt anlegg for håndtering av grave- og rivemasser i Ålesund

UFO Entreprenør har søkt om tillatelse til etablering av et anlegg for håndtering av grave- og rivemasser på Bingsa industriområde i Ålesund. Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er positive.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har over tid aktivt vært engasjert i prosesser knyttet til forsvarlig sortering, anvendelse og deponering av gravemasser, rene så vel som forurensede. Lokallaget har ved flere anledninger påpekt at disse massene bør kunne håndteres innenfor allerede etablerte områder for avfallshåndtering, gjenvinning og masseuttak. I den forbindelse har Naturvernforbundet også påpekt mulighetene til å få sortert gravemasser innenfor forsvarlige rammer for deretter å gjenvinne det som kan nyttes. Likeledes forsvarlig deponering av det som ikke kan gjenvinnes/anvendes.

Videre har Naturvernforbundet påpekt at området i Bingsa bør benyttes framfor å ta ”jomfruelig” natur til deponering av masser. Håndteringen av massene innefor området i Bingsa, inklusiv området for masseuttak, kan etter hvert også reetablere terrenget slik politiske vedtak og tillatelser gitt for masseuttaket regulerer.

I uttalelsen minner Naturvernforbundet om at det er viktig å gjennomføre systematiske prøver av gravemassene før de går til håndtering, samt at masser som går til gjenbruk/deponering er riktig klassifisert for blant annet å hindre senere forurensing/lekkasje.

Geir Ole Sætremyr er styremedlem i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn. Han har telefon 90 85 41 20. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Uttalelsen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn