Naturvernforbundet rår frå at Hauge kraftverk i Stranda får konsesjon

Stranda energi

Det er sendt inn ein tilleggssøknad som berører område som ikkje tidlegare er vurdert med omsyn til naturmangfald.

Naturvernforbundet meiner konfliktnivået er for høgt til å gi konsesjon i denne saken.