Naturvernforbundet rår frå utbygging av Øvstedal kraftverk i Tresfjord

Naturvernforbundet er kritiske til at Vestnes kommune manglar oversikt over kva naturverdiar som kan gå tapt ved utbygging av Fossåna i Tresfjord.

Naturvernforbundet er særleg kritisk til at relativt store område som i dag er utan større tekniske inngrep vil bli råka av utbygginga. Dessutan har ikkje Vestnes kommune gjort nokon vurdering av om det hadde vore mogleg å få den same kraftproduksjonen og dei same næringsmessige konsekvensane ved ei utbygging som tok mindre naturverdiar. Naturvernforbundet er også opptatt av fossekallen.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, han har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Norges vassdrags- og energidirektorat