Naturvernforbundet reagerer på planer om oppdrett i Klungnesbukta i Rauma

Naturvernforbundet i Rauma reagerer på at man søker om torskeoppdrett midt i turistleia, og i et område som ikke er regulert til dette formålet her i «Verdens beste kommune for naturglade mennesker.» Enda alvorligere blir det når vi vet at det er i samme fjordsystem som også er Nasjonal Laksefjord.

Torskeoppdrett er såpass nytt at man vet for lite om evt sykdommer og parasitter som kan være overførbare til vill-laks, derfor kan dette vise seg å bli et skummelt eksperiment i et område hvor vill-laksen trenger et helt spesielt vern. Norge har forpliktet seg spesielt, og har ratifisert avtaler gjennom sitt NASCO – medlemsskap hvor føre-var-prinsippet skal gjelde dersom det er mistanke om at det kan medføre negative konsekvenser for vill-laksen.

Naturvernforbundet i Rauma er også skeptiske til hva slike anlegg vil bety for fjordtorsken og økosystemet i fjorden. Når det gjelder oppdrettslaksen, har lang tids intensivt oppdrett etter hvert medført så store problem med sjukdom i Romsdalsfjorden at man har bestemt seg for å brakklegge for et halvt år framover. Det er da svært betenkelig at en i dette tidsrommet ønsker å videreutvikle torskeoppdrett. Torsken er sett på som en ”utbryterkonge,” (jf. annen oppdrettsfisk), og det er nå kjent at visse typer virus og parasitter kan gå både på torsk og anadrom fisk. Derfor vet vi at rømt oppdrettstorsk byr på problem.

All fiskeoppdrett som ikke er i lukkede anlegg på land, medfører forurensning av bunnen pga store mengder spillfor og avføring, og på sikt virker det negativt på økosystemet i fjorden. Da hjelper det lite å kalle produksjonen økologisk.

Rauma kommune bør si nei til torskeoppdrett på bakgrunn av kjente negative effekter og usikkerhetsfaktorer, samt det faktum at dette er en Nasjonal Laksefjord som krever at det tas helt spesielle hensyn. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen