Naturvernforbundet sier nei til kraftlinje

Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag har i en felles høringsuttalelse gått mot den planlagte kraftlinja mellom Namsos og Roan. Bakgrunnen er at de gjennomførte tilleggsutredningene etter Naturvernforbundets syn har svært store svakheter. I tillegg kommer det prinsipielle syn Naturvernforbundet har hatt på utbyggingen siden starten; at prisen man må betale i forhold til naturmangfold og bortfall av inngrepsfrie naturområder er altfor høy.

Naturvernforbundet argumenterer i sitt brev for at kraftlinja – i tillegg til i seg selv å medføre store irreversible naturinngrep – også vil medføre en storstilt vindkraftutbygging på Fosen. Dette fordi utbyggerne selv sannsynligvis vil måtte bekoste ledningen, og for å finansiere dette vil derfor presset på kraftutbygging øke. Sumvirkningene av alle disse inngrepene vil etter Naturvernforbundets syn bli uakseptable.

Det pekes også på at utvidelse av eksisterende vindparker vil kunne gi betydelig økt kraftproduksjon, innenfor det eksisterende kraftledninger kan tåle. I tillegg mener man at Ytre Vikna vindkraftanlegg må bygges ut før NVE gir ytterligere konsesjoner. Også arbeidet med kystnasjonalparker i Midt-Norge trekkes frem som et argument for å unngå de store naturødeleggelsene man mener en utbygging av det planlagte omfang vil medføre.

Når det gjelder selve tilleggsutredningene, mener Naturvernforbundet at disse er altfor dårlige. Verken sumvirkninger for fugl og naturmiljø er vurdert, og kartleggingen av rødlistearter er svært mangelfull og kunnskapen om viktige naturtyper som berøres mangler også. Verken i sin opprinnelige søknad, eller i tilleggssøknaden, mener man at Statnett greier å synliggjøre at bortfallet av inngrepsfrie naturområder skal kunne rettferdiggjøre en slik utbygging.

Du kan lese uttalelsen i sin helhet nedenfor. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Fråsegna til kraftlinja

Vakkert fjell- og fjordlandskap på Vestlandet – vil det vare?

Fråsegn frå Norske landskapsarkitekters forening 15. januar 2010 til Olje- og energidepartementet