Naturvernforbundet spør Miljøverndepartementet om praktisering av naturmangfoldloven på skogsvegsaker

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har oppfatta det slik at fylkesmannsembeta i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har samsnakka og er samde om at dei i naturmangfoldsamanheng berre skal vurdere verknaden av vegstrengen og ikkje gå inn på verknaden som kan kome av at skogen vegen fører fram til blir hogd.

Naturvernforbundet har i brev til Miljøverndepartementet bede om ei avklaring på om denne praktiseringa er i samsvar med Miljøverndepartementet sitt syn på korleis lova bør praktiserast.