Naturvernforbundet spør Miljøverndepartementet om Vestnes er feilplassert

I dei nye strandsoneretningslinjene frå Regjeringa registrerer Naturvernforbundet i Vestnes at Miljøverndepartementet har plassert Vestnes kommune i Møre og Romsdal inn under kategorien «Områder med mindre press på arealene». Naturvernforbundet i Vestnes er av den oppfatning at at en plassering av Vestnes kommune i denne kategorien enten må bygge på uvitenhet, en misforsåelse eller en feil.

Hei,

Naturvernforbundet i Vestnes viser til «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» som Miljøverndepartementet i dag har publisert på sine nettsider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2011/differensiert-forvaltning-strandsonen.html?id=636763

Miljøverndepartementet har plassert kommunene Kristiansund, Molde, Ålesund inn under kategorien «Andre områder der presset på arealene er stort». Naturvernforbundet i Vestnes ønsker å påpeke at det i Møre og Romsdal kun er Ålesund kommune som har flere bygninger per km med strandsone enn hva Vestnes kommune har. Vestnes kommune har altså en strandsone med flere bygninger per km med strandsone enn hva både Kristiansund og Molde har (se vedlagte rapport).

Tall fra SSB viser også at det bare er 10 kommuner i hele Norge som i perioden 2005-2008 bygde ned mer av sin uberørte strandsone, enn hva Vestnes kommune gjorde (se vedlagte rapport).

26.06.2009 publiserte Naturvernforbundet i Vestnes en rapport om uberørt kystnatur i Vestnes kommune. Denne rapporten bygger på statistikk fra SSB og Riksrevisjonen, og viser at Vestnes kommune er en av de kommunene i Norge som har aller størst press på sin uberørte kystlinje. Denne rapporten kan leses her:

http://naturvern.imaker.no/data/f/1/33/84/7_2401_0/vedlegg_8_uberoert_kystnatur_i_Vestnes_Kommune.pdf

Naturvernforbundet i Vestnes har 3 spørsmål til Miljøverndepartementet som vi ønsker svar på:

Spørsmål 1:

Hva er begrunnelsen for at Vestnes kommune er plassert inn underkategorien «Områder med mindre press på arealene» og ikke i kategorien «Andre områder der presset på arealene er stort»?

Spørsmål 2:

Miljøverndepartementet skriver at de har lagt SSBs oversikt over bygningspåvirket kystlinje til grunn for å beregne hvilken kategori de ulike kommunene skal falle inn under. Naturvernforbundet i Vestnes har lagt den samme statistikken til grunn i vår undersøkelse (se vedlegg), og har funnet ut at strandsonen i Vestnes kommune er mer nedbygget enn både i Kristiansund og Molde. Naturvernforbundet i Vestnes viser til Offentleglova samt Forvaltningsloven § 24 og ber om at Miljøverndepartementet begrunner hvorfor Vestnes kommune er plassert inn under kategorien «Områder med mindre press på arealene»? Vi ser gjerne at Miljøverndepartementet underbygger begrunnelsen ved å legge frem statistikk fra SSB sin oversikt over bygningspåvirket kystlinje som eventuelt viser hvordan Vestnes kommune kommer frem i forhold til byene Molde, Kristiansund & Ålesund.Naturvernforbundet i Vestnes er av den klare oppfatning at det er flere bygninger per km med strandsone i Vestnes kommune enn hva det er både i Molde og Kristiansund (se forøvrig vedlegg). Naturvernforbundet i Vestnes antar at Miljøverndepartementet har fulgt Forvaltningsloven § 17 og sørget for at saken ble så godt opplyst som mulig før Vestnes kommune ble plassert i den kategorien som kommunen foreløpig ligger i?

Spørsmål 3:

Naturvernforbundet i Vestnes ber om tilbakemelding på e-post fra Miljøverndepartementet på om det kan være mulig å klage på at Vestnes kommune er plassert inn under kategorien «Områder med mindre press på arealene»? Gjelder klagereglene i Forvaltningsloven §§ 28 & 29 i denne saken om «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen»? Naturvernforbundet i Vestnes er av den oppfatning at Vestnes kommune bør plasseres inn under kategorien «Andre områder der presset på arealene er stort». Naturvernforbundet i Vestnes ber om snarlig tilbakemelding på om det er mulig å klage til følgende e-postadresse:

vestnes@naturvern.no

Forutsatt at det er mulig å klage på plasseringen av Vestnes kommune, kommer Naturvernforbundet i Vestnes trolig til å klage på plasseringen av Vestnes kommune.

Naturvernforbundet i Vestnes viser til eForvaltningsforskriften § 6, og ber om at Miljøverndepartementet bekrefter mottak av denne e-posten. 

Mvh,

Trygve W. Moxness

Styremedlem Naturvernforbundet i Vestnes

mobil: 91646804