Naturvernforbundet spør om detaljerte utbyggingsplanar for vassdrag

Morgådalselva, Loftdalselva og Rabbelva i Rauma kommune har fått konsesjon til utbygging, til tross for mange uavklarte spørsmål om biologisk mangfold.

Naturvernforbundet ber NVE om å få tilsendt dokument som gjeld detaljplanlegging av dei tre planlagde vasskraftutbyggingane. Dei mest uavklarte spørsmåla var:

For Morgådalselva: Vegføring opp lia i form av slyngveg.

Rabbelva: Skråføring av røyr i bratt li på grense mot edellauvskog.

Loftdalselva: Plassering av kraftstasjon nært turstigen.