Naturvernforbundet spør om miljøvennlige anskaffelser i Vestnes kommune

På årsmøtet til Naturvernforbundet i Vestnes 09.03.2011 ble følgende vedtatt: ”Vestnes kommune må sørge for å få ein fast praksis ved å velgje miljøsertifiserte innkjøp. Forslaget vart godkjent og skal takast opp med kommunen.” Nå følger lokallaget opp med å etterspørre rutinene til kommunen.

Ihht LOA § 6 er Vestnes kommune pålagt å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsene som gjøres. LOA § 6 finnes her: http://www.lovdata.no/all/tl-19990716-069-0.html#6

Naturvernforbundet i Vestnes viser til Miljøinformasjonslova, og ber med dette om å få en redegjørelse fra Vestnes kommune om hvordan kommunen pleier å ta hensyn til LOA § 6 i anskaffelsene som Vestnes kommune gjør?

1. Har Vestnes kommune noen standard kontraktsvilkår opp i mot leverandørene som retter seg mot å ivareta miljø eller livssykluskostnader?

2. Pleier Vestnes kommune å sette ”Krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner”, jfr FOA § 8-3? Minner her om at ”Ved utformingen av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon.”

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20060407-0402.html#8-3

3. Pleier Vestnes kommune å sette kvalifikasjonskrav (FOA § 8-4) som går på miljø?

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20060407-0402.html#8-4

4. Pleier Vestnes kommune å sette ” Kriterier for valg av tilbud” (FOA § 13-2) som går på miljø?

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20060407-0402.html#13-2

5. Omtrent hvor mange utlysningar har Vestnes kommune i Doffin hvert år?

6. Har Vestnes kommune benyttet seg av kostnadsfri bistand fra Miljøknutepunktet i Møre og Romsdal fylkeskommune for å innarbeide miljø i anskaffelsene som kommunen gjør? Informasjon om Miljøknutepunktet i Møre og Romsdal finnes her:
http://mrfylke.no/Knutepunkt/

7. Kan Vestnes kommune tenke seg å invitere Miljøknutepunktet i Møre og Romsdal til Vestnes kommune for å gi kommunens politikere og saksbehandlere kostnadsfri opplæring i hvordan kommune kan gjøre mer miljøvennlige anskaffelser?

8. Enkelte kommuner i Norge tilrettelegger for at næringslivet i kommunen skal kunne bli mer miljøvennlig. Dette gjøres bl.a. ved at kommunen registrerer seg til å bli en miljøfyrtårnkommune. Hva gjør Vestnes kommune for å bidra til at næringslivet i kommunen blir mer miljøvennlig? Kan Vestnes kommune tenke seg å bli en miljøfyrtårnkommune for å avhjelpe næringslivet i kommunen? Vestnes kommune kan lese mer om hvordan kommunen kan bli en miljøfyrtårnkommune her:
http://www.miljofyrtarn.no/index.php/forkommuner