Naturvernforbundet spør om utslippene fra råstoffproduksjonen til Brødr. Sunde AS

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er opptatt av utslippene av helse- og miljøfarlige stoffer frå Brødr. Sunde AS, både utslippene til Borgundfjorden og utslippene til luft. Derfor har lokallaget kontaktet bedriften og bedt på svar på noen spørsmål.

For tiden pågår en debatt i mediene og i politiske organer i Ålesund kommune om lokaliseringen av virksomheten til Brødr. Sunde AS i Spjelkavika i forhold til nabovirksomheter og risikoen for en storulykke. Av debatten i media kan det virke som om spørsmålet som skal settes på spissen er om hele virksomheten til Brødr. Sunde AS i Spjelkavika må flytte.

Ut fra de opplysningene som er tilgjengelige på hjemmesidene til Brødr. Sunde framgår det at det er fleire typer virksomhet som er organisert til Spjelkavika. For det første er råstoffproduksjonen, hovedsakelig til Sundegruppens tjue ulike produksjonsanlegg rundt i Europa lokalisert til Spjelkavika. Dessuten produseres det, basert på råstoffet, isolasjon og emballasje i Spjelkavika. Det er også et administrasjonsbygg på stedet.

Miljørapporten virksomheten ga ut for 2007 opplyser at ca. halvparten av de om lag 75 ansatte arbeider i råvareavdelingen og at virksomheten er miljøsertifisert iht. NS-EN ISO 14001. Det er også oppgitt at Sunde EPS, råvareavdelingen, har utslippsgrenser fra Statens forurensningstilsyn, og rapporterer årlig alle utslipp. På grunn av omlegginger på hjemmesidene til Statens forurensningstilsyn er det ikke mulig å få tilgang til tillatelsene eller rapportene fra bedriften der, men noe rapportering er lagt ut på bedriftens hjemmesider.

Slik Naturvernforbundet ser det, gjør kombinasjonen av forurensningsbelastning, både på nærmiljøet og for omgivelsene ellers, og risikoen for større uhell ved virksomheten det helt legitimt å foreslå flytting av hele eller deler av bedriften, og det er anlegget med råstoffproduksjon som peker seg ut i denne sammenheng. Ved relokalisering og utforming av en ny fabrikk for råstoffproduksjon bør det være mulig å eliminere de farlige utslippene vi har sett til jord, luft og vann fra dagens virksomhet.

Vi ønsker litt mer informasjon i denne sammenheng. Naturvernforbundet viser til miljøinformasjonsloven, særlig § 16, og ber Brødr. Sunde om svar på følgende spørsmål:

1) Hvor store deler av de samlede utslippene til luft, jord og vann fra Brødr. Sunde AS sin virksomhet i Spjelkavik skyldes råstoffproduksjonen, og hvor stor del skyldes øvrige deler av virksomheten?

2) Hvor store deler av den samlede energibruken, fordelt på ulike energibærere, ved Brødr. Sunde AS sin virksomhet i Spjelkavik skyldes råstoffproduksjonen, og hvor stor del skyldes øvrige deler av virksomheten?

3) Hvor stor andel av de helse- og miljøfarlige stoffene pentan, styren, organiske peroksider og heksabromsyklododekan (HBCD) ved Brødr. Sunde AS sin virksomhet i Spjelkavik benyttes til råstoffproduksjonen, og hvor stor del benyttes i øvrige deler av virksomheten?

4) Innebærer det at Brødr. Sunde har søkt om en økning av energiforbruket (i søknad om ny energisentral) en tilsvarende økning i råstoffproduksjonen framover, eller skal energien eventuelt benyttes til andre formål?

Naturvernforbundet ser diskusjonen om ”hvem var her først” som lite konstruktiv når det gjelder den situasjonen som har oppstått i Spjelkavika. I denne saken har kommunen åpenbart sviktet sitt ansvar som planmyndighet, men også bedriften ser nok at deler av den virksomheten som drives i dag ikke er forenlig med dagens arealbruk og miljøtilstanden i området.

På denne bakgrunn ser Naturvernforbundet det som ønskelig å få mer informasjon om mulige løsninger og konsekvensene av disse.

Geir Ole Sætremyr er styremedlem i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn. Han har telefon 90 85 41 20.Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les heile brevet til Brødr. Sunde AS

Oversendt tillatelse fra SFT februar 2009

Tillatelsen til Brødr. Sunde – februar 2009

Vedlegg til tillatelsen til Brødr. Sunde – februar 2009

Brødr. Sunde AS i Spjelkavika.