Naturvernforbundet tar opp bruken av Roundup i Veøy landskapsverneområde

Statens naturoppsyn (SNO) bruker sprøytegiften Roundup til bekjemping av platanlønn på Veøya i Romsdalsfjorden. Dette er et omstridt giftstoff. Områder som er behandlet med Roundup (glyfosat) og åpne for fri ferdsel skal være merket med plakater der det står når det er sprøytet. Dette har ikke blitt gjort på Veøya. Naturvernforbundet i Molde utfordrer nå Veøyutvalget til å sørge for at de mange mangfoldige verdiene (naturverdier, historiske verdier og friluftsinteresser) ikke blir ødelagt av uvøren omgang med sprøytemidler.

Naturvernforbundet spurte høsten 2008 om bruken av sprøytegifter på Veøya. Naturvernforbundet i Molde er kritisk til at det blir benyttet kjemiske bekjempingsmidler som Roundup, og da særlig i verneområder etter naturvernloven. Det er sørgelig at Roundup har blitt tatt i bruk uten at det er blitt tatt en grundig vurdering av virkninger på biologisk mangfold og kulturminner i forhold til alternative bekjempelsesmetoder (mekanisk/manuell). Kjemiske bekjempingsmidler er ikke økologisk bærekraftige. Det er derfor et paradoks at man ikke ser noen problemer med å ta sprøytemidler i bruk i naturvernområder, når man innen økologisk landbruk ikke har adgang til noen som helst slags bruk av sprøytemidler. Videre har Naturvernforbundet fått informasjon om at Riksantikvaren er kritiske til bruk av Roundup i områder av arkeologisk verdi da stoffet kan ødelegge mulighetene for C14-datering.

Med hjemmel i lov om naturvern av 1. desember 1954 ble nordre del av Veøya fredet som landskapsvernområde ved kongelig resolusjon av 6. mai 1970. Veøya ble dermed Norges første landskapsvernområde. Det har et areal på ca. 350 dekar. Formålet med fredningen er å bevare et historisk kulturlandskap med et egenartet naturmiljø omkring Veøy kirke og prestegården. Bygningene er fredet med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1971. Veøya har ved siden av å være et av de best bevarte kulturmiljø i Romsdal, også en svært interessant historie å fortelle. Alle de positive kvalitetene bidrar til at interessen for Veøya er stor blant publikum.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har det overordnete ansvaret for forvaltningen av området og innebærer iverksettelse av skjøtselstiltak, naturoppsyn og lignende. Veøy gamle kirke eies av Molde kommune, mens den løpende faglige forvaltningen av kirka som kulturminne er plassert hos Romsdalsmuseet gjennom en særskilt forvaltningsordning. Romsdalsmuseet forvalter også den øvrige bygningsmassen. Molde kommune har ansvaret for skjøtsel av kirkegården. Kaianlegget eies også av Molde kommune. Veøyutvalget er opprettet som et rådgivende organ i forhold til skjøtseltiltak. Alle involverte parter i forvaltningen av Veøya er medlemmer av Veøyutvalget, representert ved Møre og Romsdal Fylke (v/miljøavdelingen og v/kulturavdelingen), Statens Naturoppsyn, Veøy sokn, Romsdalsmuseet, Molde kommune (v/kulturavdelingen) og tidligere grunneier.

Veøyutvalget har diskutert bruken av sprøytegifter, men har ikke problematisert dette så langt.

Kontaktperson for denne saka er leiar i Naturvernforbundet i Molde, Japke Stoppe, telefon 92 02 67 13. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les brevet fra Naturvernforbundet i Molde til Veøyutvalget