Naturvernforbundet vil gjerne møte Bjørnøy

Epost til miljøvernministeren 4. september 2006.

Ut frå vekeplanen til miljøvernministeren kan vi sjå at det er ulike interesser som ønskjer å melde inn tema når det gjeld planane om Reinheimen nasjonalpark. Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Naturvernforbundet i Oppland har også sterke interesser i denne saka, men vi har nok ikkje høve til å reise til Oslo for å promotere dei nett no. Dersom miljøvernministeren er på våre kantar kan vi derimot godt tenke oss eit møte om desse nasjonalparkplanane. Vi legg ved uttalen vår til saka.

Med vennleg helsing
Øystein Solevåg
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Epost moreromsdal(a)naturvern.no Internett www.naturvern.no/moreromsdal

Miljøvernministerens kalender

Miljøvernminister
Helen Bjørnøy. Foto: Kirkens Bymisjon

Miljøvernministerens ukeplan

Uke 36 – 37

Statsministeren og statsrådene har følgende faste poster i sine ukeprogram: Regjeringskonferanse på Statsministerens kontor mandag og torsdag kl 12.15 og Statsrådets møte på slottet fredag kl 11.00.

05. september

Miljøvernminister Helen Bjørnøy besøker Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

05. september

Statsråden møter representanter fra Sametinget for å diskutere bl.a. nasjonalparker i samiske områder. Møtet finner sted kl. 12.00 i Miljøverndepartementet.

05. september

Representanter fra Norddal kommune møter miljøvernministeren for å drøfte planforsalget i øvre del av Valldal.

05. september

Helen Bjørnøy møter Kontaktutvalget for Reinheimen (KUR), kl. 14.00 på statsrådens kontor.

05. september

Miljøvernminister Helen Bjørnøy møter styret og prosjektleder for prosjektet «Villreinfangsten som verdensarv», kl. 15.00.

05. september

Al Gore kommer til Norge 5. september for å presentere sin film ”An Inconvenient Truth» som har Norges-premiere 8. september. Miljøverndepartementet og filmselskapet UIP, United International Pictures, har invitert representanter fra miljøbevegelsen, media, forskningsmiljøer, næringsliv og det offentlige samt politikere til en visning av filmen på Frogner kino i Oslo, 5. september. Etter filmen vil Al Gore svare på noen spørsmål.

Om kvelden holder Regjeringen mottagelse for Al Gore i Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien, der statsminister Jens Stoltenberg er vert.

06. september

Statsministeren og miljøvernministeren skal ha samtaler med Al Gore på statsministerens kontor. Det blir en fotomulighet ved begynnelsen av møtet kl. 09.00.

06.september

Statsråd Helen Bjørnøy lederen av Mellomkirkelig råd, Olav Fyksetveit, vedr verdens miljødag 2007.

07. september

Helen Bjørnøy møter Lena Ek torsdag den 7. september, kl. 11.00 på statsråden kontor. Hensikten er å diskutere det nye europeiske kjemikalieregelverket, REACH, og formidle norsk synspunkter på dette. Lena Ek er medlem av Europaparlamentet og leder diskusjonene om REACH i parlamentets industrikomite, en komite som har en viktig rolle i 2. gangs behandling av REACH-forslaget i Europaparlamentet.

07. september

Helen Bjørnøy møter representanter fra Forsand kommune for å bli orientert om en konflikt mellom vern av gravhauger på Forsandmoen og lokale planer om utvidelse av grusuttak.

08. september

Statsråden møter representanter fra WWF, Sabima og Norsk Industri om naturmangfold.

08. september

Statsråd Helen Bjørnøy holder sammen med Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) et miniseminar i R-5 fra kl.12.30 – 14.00 om «Friluftslivets år 2005 og veien videre». En fersk evalueringsrapport vil bli offentliggjort. Arrangementet er åpent for pressen.

11. september

Miljøvernministeren besøker Norges vassdrags- og energidirektorat sammen med olje- og energiminister Odd Roger Enøksen. NVE vil bl.a. orientere generelt om NVEs forvaltning, og spesielt om kraftsituasjonen.

11. september

Miljøvernminister Helen Bjørnøy mottar en delegasjon fra miljømyndighetene i provinsen Guizhou i Kina, der Statens forurensningstilsyn gjennomfører et prosjekt innen forurensningskontroll. Bjørnøy vil besøke denne provinsen på sin reise til Kina i uke 39. Møtet finner sted i Miljøverndepartementet kl. 10.45.

12.september

Miljøvernministeren er invitert av Statoil til å besøke Sleipnerplattformen. Hun vil blant annet få orienteringer om CO2-seperasjon og deponering på Sleipner. Statoil vil kvelden før ta opp aktuelle saker, som Statoils felles CO2-prosjekt med Shell, biodrivstoff for transportsektoren og varmekraftverket på Mongstad.

13. september

Miljøvernminister Helen Bjørnøy deler ut Bymiljøprisen som i år går til Stavanger og Sandnes. Utdelingen skjer i Sandnes.

Kontaktperson:
Informasjonssjef Eva Nordvik, tlf 22 24 57 18 eller mobil 90 99 66 72

http://odin.dep.no/md/norsk/aktuelt/pressesenter/kalender/022011-990023/dok-bn.html
Naturvernforbundet støtter forslaget om opprettelsen av Reinheimen nasjonalpark Forslag til vernebestemmelser og forvaltningsplan for Reinheimen i fylkene Oppland og Møre og Romsdal har vært ute på høring. Naturvernforbundet støtter forslaget om opprettelsen av Reinheimen nasjonalpark og de seks tilgrensende landskapsvernområdene. – Dette vil være den absolutt beste måten å sikre et av det aller største urørte naturområdene i Sør-Norge mot ødeleggelser og støy, sier Erik Solheim, leder i Norges Naturvernforbund.

03.12.2004


Den nye nasjonalparken må forvaltes med det for øyet å sikre nasjonale og internasjonale naturverdier. Av den grunn mener Naturvernforbundet at staten ved fylkesmannsembetet må være forvaltningsmyndighet i nasjonalparken. I materialet som er sendt ut på høring, foreslås det som et alternativ å gi kommunene forvaltningsmyndighet i nasjonalparken. – Naturvernforbundet er skeptisk til dette så lenge en slik forvaltningsmodell ikke er konkretisert, og så lenge det ikke er presisert nærmere hvordan kommunene skal ivareta nasjonal naturvernmål, noe som er hovedhensikten med opprettelsen av nasjonalparken, sier Solheim.

Naturvernforbundet mener staten bør inn med betydelige midler slik at tradisjonelle driftsformer som for eksempel setring, beiting og slått kan videreføres i de foreslåtte landskapsvernområdene. Dette gjelder også midler til sikring av eksisterende bygningsmasse. – Det er viktig at tradisjonelle driftsformer blir videreført ettersom flere dyre- og planterater er avhengige av slik drift. Det er også viktig å presisere at slike støtteordninger må demme opp for moderniserte driftsformer, som kan virke ødeleggende på naturverdiene, avslutter Solheim.

For mer informasjon, kontakt:
Erik Solheim, leder i Norges Naturvernforbund Tlf. privat: 57 72 45 31 Tlf. mobil: 95 25 69 50 Les høringsuttalelsen

Les artikkel om gjengroing

Les opprop om nasjonalparker og reiseliv

/cgi-bin/naturvern/imaker?id=24844