Naturvernforbundet vil ha biogass på Grautneset

Tafjord Kraftvarme har søkt om å få tredoble forbrenningskapasiteten på Grautneset i Ålesund. Naturvernforbundet påpeker at agurker brenner dårlig, og ønsker et anlegg som lager gass av matavfall.

Økt forbruk medfører at avfallsmengdene øker raskt. Vi produserer stadig mer avfall i Norge. Den årlige avfallsmengden har det siste tiåret økt dramatisk, avfall fra husholdninger er nesten doblet. Det er ofte mulig å gjenvinne materialene i avfall, dette kan gi redusert press på utvinning og produksjon av nye råvarer, lavere energiforbruk og reduserte klimagassutslipp.

Naturvernforbundet påpeker at økt kildesortering er det viktigste klimatiltaket på avfallssektoren, dette har større effekt enn avfallsforbrenning. – Dessuten vil det å fjerne matavfallet før restavfallet brennes gi høyere brennverdi og bedre energiutnyttelse – det er ikke energigjenvinning å brenne vann, selv om Tafjord Kraftvarme prøver å framstille det slik, sier leder Kjersti Finholt i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn.

Naturvernforbundet vil understreke at det å fortsette utbyggingen av en infrastruktur for varmt vann i Ålesundsområdet er et svært viktig miljøtiltak og trolig en forutsetning for å kunne gjøre regionen klimanøytral i overskuelig framtid. Naturvernforbundet er derfor positive til at en videre utbygging av fjernvarme i Ålesund baseres på bruk av utsortert tørt avfall.

Naturvernforbundet anbefaler også at Tafjord Kraftvarme får tillatelse til å installere en ny ovn, tilpasset brenning av utsortert, tørt avfall. Samtidig krever Naturvernforbundet at den gamle ovnen, som ikke tilfredsstiller gjeldende krav (har gått ut på dato), stenges. Naturvernforbundet vil heller ikke akseptere brenning av farlig avfall i et anlegg som ikke er tilpasset dette.

– Naturvernforbundet anbefaler Tafjord Kraftvarme å vurdere etableringen av et biogassanlegg, integrert med det nye forbrenningsanlegget, sier Kjersti Finholt. Et slikt anlegg vil kunne benytte våte avfallsfraksjoner fra hele regionen og varme fra den nye ovnen (som har varmeoverskudd store deler av året) til å produsere biogass (metan). Biogassen vil kunne brukes til strøm- og varmeproduksjon på stedet eller selges til energi- og transportformål.

Både Oslo, Bergen og Trondheim etablerer nå biogassanlegg for å få en miljømessig fornuftig behandling av matavfall, avløpsslam, slakteriavfall mv. Anleggene etableres mer eller mindre integrert med tradisjonelle forbrenningsanlegg. – Tafjord Kraftvarme bør kjenne sin besøkelsestid når det gjelder denne fraksjonen, mener Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er bekymret for at utbygging av større avfallsforbrenningsanlegg blir en sovepute for kommunene, som dermed lar være å satse på miljømessig bedre løsninger, som kildesortering.

– Et godt eksempel på en slik sovepute er kommunene i nærområdet til anlegget til Tafjord Kraftvarme, mener Kjersti Finholt. Statistisk Sentralbyrå rangerer norske kommuner i forhold til hvor flinke de er til å sørge for total material- og energigjenvinning av husholdningsavfall. De siste tilgjengelige tallene er fra 2005. Her kommer Ålesund kommune på en svak 166. plass av landets kommuner, med Giske på 69. plass på og Sula på 115. plass. Til sammenligning er Molde og de andre Romsdalskommunene på 5. plass når det gjelder material- og energigjenvinning samlet.

Når det gjelder de trafikkmessige forholdene ved en utvidelse på Grautneset, påpeker Naturvernforbundet påpeke at Breivikaområdet i alt for liten grad er tilpassa gående og syklende. En tredobling av transporten vil være merkbar for de som ferdes i dette området.

For mer informasjon kan leder Kjersti Finholt i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kontaktes på telefon 92 29 97 38. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet om den planlagte utvidelsen på Grautneset

Rapport om biogass i Hordaland

Søknad frå Tafjord Kraftvarme

Konsekvensutredning fra Tafjord Kraftvarme

Forslag til måleprogram fra Tafjord Kraftvarme

Fastsatt utredningsprogram for utvidelsen på Grautneset

Oversendelse av Tafjord Kraftvarmes utslippstillatelse fra 2005

Tafjord Kraftvarmes utslippstillatelse fra 2005