Naturvernforbundet vil ha utredet andre løsninger enn mobile gasskraftverk

Statnett har søkt om forlengelse av utslippstillatelsene for de mobile gasskraftverkene på Nyhamna og Tjeldbergodden. Naturvernforbundet ber om at det blir gjort en utredning av alternative måter å skaffe reservekraft på gjennom en smart utnyttelse av de eksisterende vannkraftverkene i regionen.

Naturvernforbundet mener Statnetts løsning med sterkt forurensende mobile gasskraftverk må unngås. Dersom Miljøverndepartemenet gir utslippstillatelse slik Statnett ber om, vil det medføre utslipp på over 700 000 tonn CO2 i året. Norge kan ikke tillate slike utslippsøkninger av klimagasser i en tid det er et alvorlig behov for kraftige reduksjoner av utslipp, og i alle fall ikke når andre tiltak kan overflødiggjøre disse utslippene. En slik økning utgjør en nasjonal utslippsøkning på ca. 1,4 prosent. Norge har forpliktet seg til å oppfylle Kyoto-protokollen og må ta store grep for å få ned utslippene, ikke øke dem.

Et mobilt gasskraftverk fører også til en betydelig økning i utslipp av NOx. Utslippene av NOx fra de mobile gasskraftverkene vil kunne være på over 550 tonn. Til sammenligning vil gasskraftverket på Kårstø slippe ut 150 tonn per år og ha en kraftproduksjon som er 7 ganger høyere. I 2006 var det norske NOx-utslippet 195 000 tonn, eller 25 prosent over Gøteborg-protokollens forpliktelse for 2010. Gøteborg-protokollens forpliktelse er at Norge ikke har høyere utslipp av NOx i 2010 enn 156 000 tonn. Det vil si at bare på noen få år må Norge redusere NOx-utslippene med 39 000 tonn. Ved å tillate en utslippsøkning på 0,28 prosent vil det bli enda vanskeligere å oppfylle våre forpliktelser.

Energisituasjonen i Midt-Norge et klassisk eksempel på at ingen har tatt ansvar for å finne en bærekraftig løsning på energisituasjonen. Den anstrengte energisituasjonen i Midt-Norge er ikke noen overraskelse og kan bli håndtert uten noen vesentlig økning av kraftproduksjon, men med bedre og mer langsiktig energiplanlegging. Et av de viktigste bidragene for å løse energisituasjonen i Midt-Norge er energifrigjøring ved å satse på energieffektiviseringstiltak og overgang fra strøm og fossilt brensel til fornybar varme. Vi vil her vise til vår egen rapport om situasjonen i Midt-Norge.

De mobile gasskraftverkene vil kun produsere rundt 1 TWh i året, hvis de kjøres på full kapasitet i fem måneder. Myndighetene bør utrede om energisparing kan være et alternativ. Naturvernforbundet gir i sin høringsuttalelse noen eksempler.

Mobile gasskraftverk koster mye penger i innkjøp og drift, samtidig som de bare er en kriseløsning. I motsetning til det meste annet i kraftmarkedet er mobile gasskraftverk unntatt fra alle krav om lønnsomhet. Naturvernforbundet mener ressursene som skal benyttes til denne begrensede kraftproduksjonen, heller bør brukes til energieffektivisering og energifrigjøring. Dette gir mer og ren kraft på permanent basis.

Det har kommet flere initiativ som tidligere ikke er utredet skikkelig av myndighetene i saksbehandlingen. Dette gjelder forslaget om koordinering av magasinkapasitet i eksisterende vasskraftanlegg, et forslag som er kommet fra Statkraft og Tafjord kraftproduksjon. Vi ber derfor om en skikkelig vurdering av alternativet som er kommet fram med koordinering av vannkraftmagasinene i regionen. Poenget må være at man søker å bygge opp magasinene før vinteren, altså at man fullt ut utnytter importkapasiteten til regionen før vinteren. På den måten sikrer man en bedre dekning av elforbruket i regionen i mer anstrengte perioder av året.


Lars Haltbrekken er leder i Norges Naturvernforbund. Han har telefon 91 61 21 91.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet

Sammenstilling av lokale energiutredninger for 2005 i Møre og Romsdal

Sammenstilling av lokale energiutredninger for 2007 i Møre og Romsdal

Enova: Sammenstilling av resultater – 2008

Econ: Utredning kostnader for økt krafttilgang i Midt-Norge

Presentasjon av pelletsfabrikken på Averøya