Naturvernforbundet vil ikke ha dispensasjon for mobile gasskraftverk

De mobile gasskraftverkene har siden de sto ferdig i 2008 ikke vært i drift, og slik må det fortsette. Naturvernforbundet mener at Statnetts søknader ikke må godkjennes, og at de mobile gasskraftverkene ikke må igangsettes. De mobile gasskraftverkene vil øke Norges klimagassutslipp i en tid hvor de må kuttes drastisk.

Naturvernforbundet krever at regjeringen i stedet kommer med en grønn krisepakke til Midt-Norge som inneholder virkemidler som kan redusere energibruken i både industrien og bygninger. Energieffektivisering er den beste løsningen på situasjonen i Midt-Norge på kort og lang sikt.

Naturvernforbundet mener det er beklagelig og svært uheldig at Statnett allerede har fått dispensasjon til å benytte de mobile gasskraftverkene inneværende vinter. Det bør være et tydelig signal om at noe må gjøres for å bedre denne situasjonen, slik at det ikke er nødvendig med samme dispensasjon i 2012.

Dersom søknaden til Statnett blir innvilget, viser det at regjeringen ikke har tro på at de vil klare å gjøre noe med problemet de nærmeste årene. Å la reservekraftverkene bli en permanent løsning på utfordringene er uholdbart. I stedet må det satses på miljøvennlige alternativer som faktisk løser problemene, både på kort og lang sikt.

Det har vært kjent i mange år at kraftsituasjonen i Midt-Norge ville komme til å bli anstrengt, noe som har blitt påpekt av Naturvernforbundet og andre miljøorganisasjoner ved flere anledninger. Naturvernforbundet har fokusert på potensialet for redusert energiforbruk, og etterlyst en plan for miljøvennlig håndtering av energisituasjonen i Midt-Norge. Naturvernforbundet har også foreslått at Midt-Norge blir et satsingsområde for klimavennlige energiløsninger.

De mobile gasskraftverkene vil slippe ut ca. 700 gram CO2per kWh som blir produsert. Til sammenligning slipper det danske kullkraftverket Nordjyllandsverket ut 551 gram CO2/kWh. Norske myndigheter vurderer med andre ord å sette i gang en kraftproduksjon som er langt mer forurensende.

Energisituasjonen i Midt-Norge er et eksempel på kortsiktig energipolitikk, mener Naturvernforbundet. Regjeringen har ikke gjort nok for å løse kraftsituasjonen på en miljøvennlig måte. Derimot har det de siste årene blitt lagt frem diverse rapporter som viser at vi har et enormt potensial for energieffektivisering. Den siste i rekken er Siemens’ rapport om energieffektivisering i industrien i Trøndelag, som er laget på oppdrag av fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag. Møre og Romsdal har ikke ønsket å være med på utredningsarbeidet.

Naturvernforbundet er svært fornøyd med at fylkeskommunene i Trøndelag sørget for at dette etterlengtede arbeidet ble gjennomført. Nå må de gode tiltakene som rapporten peker på, følges opp med handling.

Hovedkonklusjonene fra rapporten er:

– Industrien i Trøndelag kan spare 26 prosent (0,9 TWh) av sitt strømforbruk med energieffektivisering

– Dette kan oppnås ved å bruke moderne og lett tilgjengelig teknologi

– De store bedriftene er bevisste, men mange har ikke hentet ut potensialet

– De små bedriftene trenger hjelp til å bli mer bevisste på at energieffektivisering lønner seg, og hvordan de skal kunne hente ut potensialet

Rapporten viser også at hvis industrien i Møre og Romsdal inkluderes, kan industrien i Midt-Norge redusere energiforbruket med 2 til 2,5 TWh, noe som tilsvarer kraft til 125 000 husstander.

De viktigste konklusjonene fra rapporten er likevel ikke potensialet i regionen, men virkemidlene som foreslås:

– Øke taket på støtteordninger i en begrenset periode vil frigjøre allerede kartlagte prosjekter, som kanskje ikke blir gjennomført med dagens ordninger

– Senke kravet til sparetiltak som skal få støtte (kravet i dag er 0,5 GWh)

– Støtteordninger til analyser utført hos bedriftene, vil stimulere energieffektiviseringsprosjekter

– Egne ordninger for Midt-Norge pga. kraftsituasjonen

– Forenkle Enovas søkeprosess, som i dag oppleves som en barriere i seg selv

– Åpne for støtteordninger i driftsfasen

– Gi Enova mulighet til å vurdere prosjekter ut i fra kWh spart, uavhengig av bedriftsøkonomisk attraktivitet

Det er ikke bare i industrien energiforbruket kan reduseres. Det finnes etter hvert en rekke gode eksempler som viser at potensialet i husholdningene også er formidabelt. I tidligere høringsuttalelser har Naturvernforbundet blant annet vist at en seriøs håndtering av strømsparetiltak i Midt-Norge vil kunne frigjøre om lag 1 TWh bare i husholdningene.