Naturvernforbundet vil ikke ha mer motorkjøring på Sulafjellet

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er negative til å gi flere tillatelser til kjøring på Sula. – Det får klare seg med de tillatelsene som er gitt, sier Kjersti Finholt i lokallaget.

Bakgrunnen for uttalen fra Naturvernforbundet er en søknad om bruk av transportmaskin.

Naturvernforbundet har mange argumenter mot å gi tillatelse:

– Motorferdsel i utmark bør begrenses, sier Kjersti Finholt. Dette gjelder både på grunn av hensynet til det biologiske mangfoldet (forstyrrelse av fugler og dyr, ødeleggelse av vegetasjon) og av hensyn til friluftsfolk. Derfor mener Naturvernforbundet at det er viktig å holde en restriktiv politikk i forhold til hvem som skal få lov til å ferdes med motorkjøretøy på fjellet. Nå har allerede Vonløypa fått et ganske fritt løyve til å transportere utstyr og å vedlikeholde veien, dette gir etter Naturvernforbundets mening en stor nok belastning på naturen i området.

Dersom det gis løyve til privatpersoner, vil det trolig være flere som ønsker å kunne transportere ting til hyttene sine og annen ”nyttetransport”. – Da vil det være vanskelig å si nei til lignende søknader seinere, frykter Finholt.

– Det er vanskelig å kontrollere om et eventuelt løyve overholdes, om det kjøres utenfor Vonløypa osv., sier Finholt, som viser til at det har vært flere rapporter om dette det siste året.

Naturvernforbundet mener også transport til lagshyttene bør kunne ivaretas gjennom det løyvet som allerede er gitt til Vonløypa, det bør ikke være nødvendig med et supplement til dette.

Naturvernforbundet avviser alle uttalelser om at motstanden mot motorferdsel i utmark bare består av ”enkeltpersoner”, som enkelte hevder. Flere undersøkelser viser at det er et overveldende flertall av befolkningen som ønsker strenge restriksjoner på motorferdsel i utmark, også i distriktskommunene.

Kjersti Finholt i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kan kontaktes på telefon 92 29 97 38.

Les brevet fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn til Sula kommune

Vedtaket Sula kommune fattet