Naturvernforbundet vil ikke ha naustdispensasjoner på Hankane

Nordplan har varslet oppstart av en reguleringsplan for et naustområde på Hankane i Ålesund. Naturvernforbundet mener det ikke bør dispensasjon fra den nye kommuneplanen til bygging av naust.

I sin uttalelse til Nordplan påpeker Naturvernforbundet at strandsona er en knapp ressurs i Borgundfjorden. Det er et nasjonalt mål at strandsona skal bevares og flest mulig skal sikres tilgang til denne. Det aktuelle området er satt av til landbruks- natur- og friluftsområde i arealplanen, det er med andre ord ikke satt av til naust. For å unngå en bit-for-bit-nedbygging av strandsona er det viktig at man gjør helhetlige vurderinger når man lager en kommuneplan og følger dette i kommuneplanperioden. Det er ingen vits å gjøre slike helhetlige vurderinger dersom man stadig vekk skal gi dispensasjoner fra denne, da mister man oversikten og stadig mer urørt strandsone forsvinner. Hver for seg kan disse dispensasjonene virke små, men tilsammen blir det en store strandsoneområder som forsvinner i hver periode.

Naturvernforbundet mener at naust bør bygges i områder som er satt av til naust i kommuneplanen og at det ikke gis dispensasjoner fra dette, ikke i dette tilfellet heller.

Geir Ole Sætremyr er styremedlem i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn. Han har telefon 90 85 41 20. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les uttalelsen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn