Naturvernforbundet vil ikkje endre verneforskriftene for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Miljødepartementet har sendt ut på høring forslag til forskriftsendring for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, der det legges til rette for at restaurering og utbygging av turisthytta Snøheim i Dovre kan utføres i henhold til verneforskrift. Naturvernforbundet går i sin uttalelse mot forslaget.

Naturvernforbundet understreker i sin høringsuttalelse at friluftsliv og næringsvirksomhet må tilpasses naturens egenverdi og behov.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er unik når det gjelder sammenhengende areal og naturkvaliteter. Siden vernevedtaket for Dovrefjella-Sunndalsfjella ble gjort i 2002, er det satt et økt fokus på Norges internasjonale forvalteransvar for den siste europeiske fjellreinen. Villreinpolitikken er tydeliggjort bl.a. gjennom to stortingsmeldinger, St. meld. nr. 21 (2004-2005) og St. meld. nr. 26 (2006-2007 «Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand»). Og nettopp den del av nasjonalparken hvor det aktuelle inngrep eventuelt skal skje, er grunnleggende viktig for ivaretakelsen av det internasjonale ansvar Norge har for villreinstammen, og for å gi den de levevilkår som er nødvendig.

Bygges Snøheim med den planlagte kapasitet som er opplyst, frykter vi at det vil bli motorisert ferdsel inn til hytta. I verste fall vil det kunne tvinge frem, eller i hvert fall fremstå som et sterkt argument for, en adgang til å benytte motorkjøretøy en del av veien inn til hytta. Dette er den realitet en kan lese ut fra den debatt om vei inn til Snøheim som ble ført i 2007 – både i media og i politiske fora.

Arnodd Håpnes er fagrådgiver for naturmangfold i Norges Naturvernforbund. Han har telefon 91 19 22 34.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les uttalelsen fra Norges Naturvernforbund