Naturvernforbundet vil ikkje ha småkraft i det verna verna Stigedalsvassdraget i Volda

I ei fråsegn til NVE rår Naturvernforbundet i Ørsta og Volda frå å gje løyve til utbygging av Øygards- og Laurdalselva kraftverk i Stigedalsvassdraget i Volda.

Naturvernforbundet har elles klåre subsidiære tilrådingar når det gjeld minstevassføring, kulturmiljø, fisk og fossebevaring.

Knut Festø i Naturvernforbundet i Volda og Ørsta har telefon 97 09 75 73. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Les fråsegna frå Naturvernforbundet i Ørsta og Volda

Naturvernforbundet i Ørsta og Volda invitert til deltaking i småkraftundersøking

Konsesjonssøknad Laurdalselva

Konsesjonssøknad Øygardselva