Naturvernforbundet vil sikre friområder på Hovdeneset

Firmaet Norplan har varslet en reguleringsendring på Hovdeneset nord for Olsvika i Ålesund. Naturvernforbundet har gitt innspill denne endringen. Naturvernforbundet ønsker 1. å bevare mest mulig av strandsona og friområdene urørt og sikre allmennhetens tilgang til disse, 2. Sikre sammenhengende grønne korridorer/viltkorridorer mellom sjø og fjell.

Siden 1974 er flere friområder blitt nedbygget og/eller gjort utilgjengelige. Dette gjelder i særskilt grad strandsonen i Ålesund kommune. Områder som nå skal reguleres er, sammen med området i nord, den nærmeste gjenværende, relativt uberørte og tilgjengelige strandsonen i tilknytning til et så sterkt befolket område som Spjelkavika/Breivika/Olsvika.

I samme periode er det blitt stadig mer fokus på situasjonen i strandsonen i Ålesund kommune der stadig mer er nedbygd, privatisert og gjort utilgjengelig for befolkningen til friluftsformål. I rapport fra Friluftsrådenes Landsforbund fra 2002 om utfordringer i strandsona, heter det bl.a.: ”I Sør-Trøndelag er det gjennom strandsoneplanen for Trondheimsregionen avdekka arealpress tilsvarende kystsonen i Ytre Oslofjord – fylkesdelplanen for strand- og kystsona i Møre og Romsdal indikerer det samme for Ålesunds- og Molderegionen. Disse regionene bør derfor innlemmes i den nasjonale satsinga.”, er det vist til at presset på strandsona i deler av Møre og Romsdal, blant annet rundt Ålesund og Molde, er like stort som i ytre Oslofjord. Nasjonalt er det også blitt stadig mer fokus på belastningen av strandsonen.

For dyrelivet framstår i dag området som en tilgjengelig grønn korridor mellom sjø og, via eksisterende friområder, fjellet i øst. Dette sjøl om at dyrene må passere hovedveien og skytebanen. Ut fra dette har Naturvernforbundet flere konkrete merknader til framlagt varsel om reguleringsendring:

· Eksisterende friområde i sør opprettholdes samtidig som der etableres en korridor av uberørt natur/vegetasjon til sjøen for å opprettholde sammenhengende grøntkorridor mellom sjø og friområdet i sør-øst (F3 og F5).

· I østlige del sikres der en korridor på 10 m bredde mellom F1 og F3. Dette framgår av senere planer som friområde/korridor.

· Ved regulering tas det hensyn til at eksisterende vegetasjon inngår som en naturlig del av feltet, ref. reguleringsbestemmelser fra 1974. Planen skal reflektere dette.

· Videre utvides strandsonen til et sammenhengende uberørt strandsone med en dybde på 75 meter fra sjø til opparbeidet felt/bebyggelse.

· Strandsonen skal ha den samme status som for område F1 hvor der ikke tillates noen permanente installasjoner, inkludert brygger, flytebrygger og permanente ankringsplasser.

· Befolkningen sikres uhindret tilkomst til strandsonen fra industriområdet i øst og gjennom boligfeltet.

· Vi er enig i at adkomst til området skjer som skissert – gjennom industriområdet

Dersom der skulle være spørsmål, vennligst ta kontakt med leder Kjersti Finholt, epost kjersti_finholt@adsl.no eller telefon 92 29 97 38, eller Geir Ole Sætremyr, epost setremyr@online.no eller telefon 90 85 41 20. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les uttalelsen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn