Naturvernforbundet vil ta vare på strandsona og grøne korridorar i Sula

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn gir uttale til arealdelen av kommuneplanen for Sula.

Kommentarane frå Naturvernforbundet går i hovudsak på å sikre grøne korridorar frå fjord til fjell, både for å ta vare på det biologiske mangfaldet i utbyggingsområda og for å sikre ålmenta særleg born, betre tilgjenge til friområda. Det er også kommentarar knytt til strandsona og område langs ferskvatn. Naturvernforbundet meiner det er viktig å ta omsyn til grøne korridorar og strandsona.

Kjersti Finholt har telefon 92 29 97 38. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les uttalen frå Naturvernforbundet

Sula kommune – arealdelen av kommuneplanen – føresegner og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel vedtatt 2006: Solevåg – Sunde – Eidsnes

Kommuneplanens arealdel vedtatt 2006: Fiskarstrand – Mauseidvåg – Eikrem

Kommuneplanens arealdel vedtatt 2006: Langevåg

Supplerende kartlegging av naturtyper i Sula 2008