Naturvernseier i Kristiansund

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy sin klage på planlagt djupvasskai på Husøya har ført til at Klif har opphevet fylkesmannen sitt vedtak. Det er satt krav til at en samla vurdering av virkninger på Fugløyas naturreservat skal gjøres i forbindelse med reguleringsplan for området.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har behandlet en klage fra Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy på Fylkesmannen i Møre og Romsdals vedtak om tillatelse til utfylling ved Husøya i Kristiansund kommune.

Klif opphever Fylkesmannens vedtak fordi det ikke foreligger tilfredsstillende vurderinger av samlet belastning etter naturmangfoldloven. Sett hen til tiltakets nærhet til naturreservatet Fugløya og sammenhengen mellom de ulike påvirkningsfaktorene i området, mener Klif at vurderingen av samlet belastning på naturverdiene bør tas av planmyndighetene i forbindelse med ny reguleringsplan, før det gis tillatelse etter forurensningsloven.